Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
waterbouw:vgm_handboek_4_27 [2014/06/30 11:55]
henk
waterbouw:vgm_handboek_4_27 [2014/06/30 12:00] (huidige)
henk [Sectie 5 Voorbeeld van gevaars/afleveringsetiket voor gevaarlijke stoffen]
Regel 1: Regel 1:
 +/*live*/
 +~~NOTOC~~
 +====== Bijlage 27 Gevaarlijk stoffen ======
  
 +
 +In deze bijlage worden de volgende onderwerpen m.b.t. gevaarlijke stoffen behandeld:
 +
 +^  sectie ​ ^omschrijving ​ ^
 +^  1  | [[#​sectie_1_Veiligheidsinformatieblad_(VIB)|voorbeeld van een Veiligheidsinformatieblad(VIB)]] ​ |
 +^  2  | [[#​sectie_2_Gevarenklassen_volgens_EU-GHS/​CLP|Gevarenklassen van gevaarlijke stoffen volgens EU-GHS/​CLP]] ​ |
 +^  3  | [[#​sectie_3_Nieuwe_versus_oude_symbolen|Nieuwe versus oude gevaarssymbolen]] ​ | 
 +^  4  | [[#​sectie_4_Gevarenklassen_volgens_ADR|Gevarenklassen volgens ADR]]  |
 +^  5  | [[#​sectie_5_Voorbeeld_van_gevaars/​afleveringsetiket_voor_gevaarlijke_stoffen|Voorbeeld van gevaars/​afleveringsetiket voor gevaarlijke stoffen]] ​ |
 +^  6  | [[#​sectie_6_Tabel_met_informatie_over_opslaan_van_gevaarlijke_stoffen|Tabel met informatie over opslaan van gevaarlijke stoffen]] ​ |
 +^  7  | [[#​sectie_7_Detectie _van_het_CO2_blusmiddel|Detectie van het CO2 blusmiddel]] ​ | 
 +\\ 
 +
 +
 +
 +====Sectie 1 Veiligheidsinformatieblad (VIB)====
 +{{waterbouw:​vul_matr_gr.png?​nolink|}}\\ ​
 +
 +**Hieronder wordt een voorbeeld gegeven van een Veiligheidsinformatieblad.**\\ \\ 
 +{{waterbouw:​bijlage_27_s1_p1.jpg?​nolink|}}
 +{{waterbouw:​bijlage_27_s1_p2.jpg?​nolink|}}
 +{{waterbouw:​bijlage_27_s1_p3.jpg?​nolink|}}
 +{{waterbouw:​bijlage_27_s1_p4.jpg?​nolink|}}
 +{{waterbouw:​bijlage_27_s1_p5.jpg?​nolink|}}
 +{{waterbouw:​bijlage_27_s1_p6.jpg?​nolink|}}
 +{{waterbouw:​bijlage_27_s1_p7.jpg?​nolink|}}
 +{{waterbouw:​bijlage_27_s1_p8.jpg?​nolink|}}
 +\\ \\ 
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +==== Sectie 2 Gevarenklassen volgens EU-GHS/CLP ====
 +\\ 
 +
 +**Hieronder wordt indeling van de gevarenklassen volgens EU-HGS/CLP aangegeven.**\\ ​
 +{{waterbouw:​vul_matr_gr.png?​nolink|}}\\ ​
 +
 +De hoofdindeling is als volgt:
 +  *Materiële gevaren
 +  *Gezondheidsgevaren
 +  *Milieugevaren
 +\\ 
 +
 +
 +De verdere onderverdeling is als volgt:\\
 +**Deel 2 materiële gevaren**\\ ​
 +|<100% 10% 45% 20% 25%>|
 +^  gevarenklasse ​ ^Omschrijving gevarenklassen^ ​ Code  ^  Gevarenpictogram ​ ^  ​
 +|  2.1  |Ontplofbare stoffen ​ |  GHSO1 of geen  |  {{waterbouw:​bijlage_27_s2_explosief.png?​nolink|}} ​    |
 +|  2.2  |Ontvlambare gassen ​  ​| ​ GHSO2 of geen  |  {{waterbouw:​bijlage_27_s2_ontvlambaar.png?​nolink|}} ​  |
 +|  2.3  |Ontvlambare aerosolen |  GHSO2         ​| ​ {{waterbouw:​bijlage_27_s2_ontvlambaar.png?​nolink|}} ​  |
 +|  2.4  |Oxiderende gassen ​   |  GHSO3          |  {{waterbouw:​bijlage_27_s2_oxiderend.png?​nolink|}} ​    |
 +|  2.5  |Gassen onder druk    |  GHSO4          |  {{waterbouw:​bijlage_27_s2_gassen.png?​nolink|}} ​       |
 +|  2.6  |Ontvlambare vloeistoffen |  GHSO2      |  {{waterbouw:​bijlage_27_s2_ontvlambaar.png?​nolink|}} ​  |
 +|  2.7  |Ontvlambare vaste stoffen ​ |  GHSO2    |  {{waterbouw:​bijlage_27_s2_ontvlambaar.png?​nolink|}} ​  |
 +|  2.8  |Zelfontledende stoffen en mengsels ​ |  GHSO1 en/of GHSO2  |  {{waterbouw:​bijlage_27_s2_explosief.png?​nolink|}}{{waterbouw:​bijlage_27_s2_ontvlambaar.png?​nolink|}} ​        |
 +|  2.9  |Pyrofore vloeistoffen ​  ​| ​ GHSO2       ​| ​ {{waterbouw:​bijlage_27_s2_ontvlambaar.png?​nolink|}} ​  |
 +|  2.10  |Pyrofore vaste stoffen ​ |  GHSO2      |  {{waterbouw:​bijlage_27_s2_ontvlambaar.png?​nolink|}} ​  |
 +|  2.11  |Voor zelfverhitting vatbare stoffen en mengsels ​ |  GHSO2  |  {{waterbouw:​bijlage_27_s2_ontvlambaar.png?​nolink|}} ​    |
 +|  2.12  | Stoffen en mengsels die in contact met water ontvlambare gassen ontwikkelen ​ |  GHSO2  |    {{waterbouw:​bijlage_27_s2_ontvlambaar.png?​nolink|}} ​   | 
 +|  2.13  |Oxiderende vloeistoffen ​ |  GHSO3     ​| ​ {{waterbouw:​bijlage_27_s2_oxiderend.png?​nolink|}} ​    |
 +|  2.14  |Oxiderende vaste stoffen |  GHSO3     ​| ​ {{waterbouw:​bijlage_27_s2_oxiderend.png?​nolink|}} ​    |
 +|  2.15  |Organische peroxiden ​    ​| ​ GHSO1 en/of GHSO2  |  {{waterbouw:​bijlage_27_s2_explosief.png?​nolink|}} ​      ​{{waterbouw:​bijlage_27_s2_ontvlambaar.png?​nolink|}} ​   |
 +|  2.16  |Bijtend voor metalen ​    ​| ​ GHSO5     ​| ​ {{waterbouw:​bijlage_27_s2_corrosief.png?​nolink|}} ​    |
 +\\ \\ 
 +
 +
 +**Deel 3 gezondheidsgevaren**\\ ​
 +|<100% 10% 45% 20% 25%>|
 +^  gevarenklasse ​ ^Omschrijving gevarenklassen^ ​ Code  ^  Gevarenpictogram ​ ^  ​
 +|   ​3.1 ​  ​|Acute toxiteit (oraal, dermaal, bij inademing ​    ​| ​  GHSO6 of GHSO7   ​| ​ {{waterbouw:​bijlage_27_s2_giftig.png?​nolink|}} ​  ​|  ​
 +|  3.2   ​|Huidcorrosie/​-irritatie ​ |  GHSO5 of GHSO7  |  {{waterbouw:​bijlage_27_s2_corrosief.png?​nolink|}} ​    ​{{waterbouw:​bijlage_27_s2_irriterend.png?​nolink|}} ​  |
 +|  3.3  |Ernstig oogletsel/​oogirritatie ​ |  GHSO5 of GHSO7  |   ​{{waterbouw:​bijlage_27_s2_corrosief.png?​nolink|}} ​    ​{{waterbouw:​bijlage_27_s2_irriterend.png?​nolink|}} ​    |
 +|  3.4  |Sensibilisatie van de luchtwegen of van de huid  |  GHSO8 of GHSO7  |  {{waterbouw:​bijlage_27_s2_gezondheid.png?​nolink|}}{{waterbouw:​bijlage_27_s2_irriterend.png?​nolink|}} ​        |
 +|  3.5  |Mutageen in geslachtscellen ​ |  GHSO8          |  {{waterbouw:​bijlage_27_s2_gezondheid.png?​nolink|}} ​ |
 +|  3.6  |Kankerverwekkend ​            ​| ​ GHSO8          |  {{waterbouw:​bijlage_27_s2_gezondheid.png?​nolink|}} ​ |
 +|  3.7  |Voortplantingstoxiteit ​      ​| ​ GHSO8 of geen  |  {{waterbouw:​bijlage_27_s2_gezondheid.png?​nolink|}} ​ |
 +|  3.8  |Specifiek doelorgaantoxiteit bij eenmalige blootstelling ​ |  GHSO8 of GHSO7  |   ​{{waterbouw:​bijlage_27_s2_gezondheid.png?​nolink|}}{{waterbouw:​bijlage_27_s2_irriterend.png?​nolink|}} ​  |
 +|  3.9  |Specifieke doelorgaantoxiteit bij herhaalde blootstelling ​ |  GHSO8  |   ​{{waterbouw:​bijlage_27_s2_gezondheid.png?​nolink|}} ​      |
 +|  3.10  |Aspiratiegevaar ​            ​| ​ GHSO8          |  {{waterbouw:​bijlage_27_s2_gezondheid.png?​nolink|}} ​  |
 +\\ \\ 
 +
 +**Deel 4 milieugevaren**\\ ​
 +|<100% 10% 45% 20% 25%>|
 +^  gevarenklasse ​ ^Omschrijving gevarenklassen^ ​ Code  ^  Gevarenpictogram ​ ^  ​
 +|   ​4.1 ​  ​|Gevaar voor het aquatisch milieu ​   |   ​GHSO9 ​ |  {{waterbouw:​bijlage_27_s2_milieu.png?​nolink|}} ​  ​| ​   ​
 +\\ 
 +
 +
 +**Deel 5 aanvullende gevarenklasse van de EU**\\ ​
 +|<100% 10% 45% 20% 25%>|
 +^  gevarenklasse ​ ^Omschrijving gevarenklassen^ ​ Code  ^  Gevarenpictogram ​ ^  ​
 +|   ​5.1 ​  ​|Gevaar voor de ozonlaag ​   |   GHSO9 of geen  |   ​{{waterbouw:​bijlage_27_s2_milieu.png?​nolink|}} ​   |  ​
 +\\ \\ 
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +====Sectie 3 Nieuwe versus oude symbolen====
 +**Een overzicht van de nieuwe symbolen volgens EU-GHS/CLP met de oude symbolen voor vergelijkbare groepen gevaarlijke stoffen**\\ \\ 
 +
 +|<100% ->|
 +^Oud symbool ​ ^Nieuw symbool volgens EU-GHS/​CLP ​ ^  ​
 +|{{waterbouw:​bijlage_27_s3_explosief.png?​nolink|}} ​ ontplofbaar ​ |{{waterbouw:​bijlage_27_s2_explosief.png?​nolink|}} explosief|  ​
 +|{{waterbouw:​bijlage_27_s3_oxiderend.png?​nolink&​84x84|}} oxiderend |{{waterbouw:​bijlage_27_s2_oxiderend.png?​nolink|}}oxiderend |
 +|{{waterbouw:​bijlage_27_s3_ontvlambaar.png?​nolink&​84x84|}}(zeer) licht ontvlambaar ​ |{{waterbouw:​bijlage_27_s2_ontvlambaar.png?​nolink|}} ​   ontvlambaar ​ |
 +|{{waterbouw:​bijlage_27_s3_schadelijk.png?​nolink|}} ​ schadelijk ​ | {{waterbouw:​bijlage_27_s2_irriterend.png?​nolink|}} irriterend, sensibiliserend,​ schadelijk ​ |
 +|{{waterbouw:​bijlage_27_s3_bijtend.png?​nolink|}} ​ bijtend ​ |{{waterbouw:​bijlage_27_s2_corrosief.png?​nolink|}} ​      ​corrosief ​ |
 +|{{waterbouw:​bijlage_27_s3_giftig.png?​nolink|}} giftig ​ |{{waterbouw:​bijlage_27_s2_giftig.png?​nolink|}} ​ giftig ​  |
 +|{{waterbouw:​bijlage_27_s3_milieugevaarlijk.png?​nolink&​84x84|}} milieu gevaarlijk ​ |{{waterbouw:​bijlage_27_s2_milieu.png?​nolink|}} ​     gevaarlijk voor het aquatisch milieu ​ |
 +|      |{{waterbouw:​bijlage_27_s2_gassen.png?​nolink|}} ​         gassen onder druk  |
 +|      |{{waterbouw:​bijlage_27_s2_gezondheid.png?​nolink|}} ​  lange termijn gezondheidsgevaarlijk ​ |
 +\\ \\ 
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +====Sectie 4 Gevarenklassen volgens ADR====
 +
 +**De klassen gevaarlijke stoffen volgens het ADR zijn:​**\\ ​
 +  * Klasse 1 ontplofbare stoffen en voorwerpen
 +  * Klasse 2 gassen
 +  * Klasse 3 brandbare vloeistoffen
 +  * Klasse 4.1 brandbare vaste stoffen
 +  * Klasse 4.2 voor zelfontbranding vatbare stoffen
 +  * Klasse 4.3 stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
 +  * Klasse 5.1 oxiderende stoffen ​
 +  * Klasse 5.2 organische peroxiden
 +  * Klasse 6.1 giftige stoffen
 +  * Klasse 6.2 infectueuze stoffen
 +  * Klasse 7 radioactieve stoffen
 +  * Klasse 8 bijtende stoffen
 +  * Klasse 9 diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen
 +\\ \\ 
 +
 +
 +===De pictogrammen volgens het ADR zijn:​=== ​
 +**Gevaar van klasse 1: ontplofbare stoffen en voorwerpen**\\ ​
 +
 +
 +|{{waterbouw:​bijlage_27_s4_ontplofbare_stoffen.png?​nolink|}} |{{waterbouw:​bijlage_27_s4_ontplofbare_stoffen_1.4.png?​nolink|}} ​ |{{waterbouw:​bijlage_27_s4_ontplofbare_stoffen_1.5.png?​nolink|}} |{{waterbouw:​bijlage_27_s4_ontplofbare_stoffen_1.6.png?​nolink|}} |
 +|Nr.1\\ ​ subklasse\\ 1.1 t/m 1.3\\  cijfer "​1"​ in de\\ benedenhoek ​ |Nr. 1.4\\  subklasse 1.4\\  cijfer "​1"​ in de\\ benedenhoek ​ |Nr. 1.5\\ subklasse 1.5\\ cijfer "​1"​ in de\\ benedenhoek ​ |Nr. 1.6\\  subklasse 1.6\\ cijfer "​1"​ in de\\ benedenhoek ​ | 
 +\\ \\ 
 +
 +**Gevaar van klasse 2: gassen**\\ ​
 +|{{waterbouw:​bijlage_27_s4_brandbare_gassen_1.png?​nolink|}} |{{waterbouw:​bijlage_27_s4_brandbare_gassen_2.png?​nolink|}} |{{waterbouw:​bijlage_27_s4_n-brandbare_n-giftige_gassen_1.png?​nolink|}} ​ |{{waterbouw:​bijlage_27_s4_n-brandbare_n-giftige_gassen_2.png?​nolink|}} ​ |  {{waterbouw:​bijlage_27_s4_giftige_gassen.png?​nolink|}} ​ |
 +|Nr. 2.1 brandbare gassen\\ symbool(vlam):​ zwart of wit\\ cijfer "​2"​ in de benedenhoek ||Nr. 2.2 niet-brandbare,​ niet-\\ giftige gassen.\\ symbool(gasfles):​ zwart of wit\\ cijfer "​2"​ in de benedenhoek ​ ||Nr. 2.3 giftige gassen\\ Symbool(doodshoofd met \\ gekruiste beenderen)\\ cijfer "​2"​ in de benedenhoek ​ |
 +\\ \\ 
 +
 +
 +**Gevaar van klasse 3: brandbare vloeistoffen**\\ ​
 +|{{waterbouw:​bijlage_27_s4_brandbare_v-stoffen_1.png?​nolink|}}|{{waterbouw:​bijlage_27_s4_brandbare_v-stoffen_2.png?​nolink|}} ​ |
 +|Nr. 3 brandbare vloeistoffen\\ Symbool(vlam):​ zwart of wit\\ cijfer "​3"​ in de benedenhoek ​ ||
 +\\ \\ 
 +
 +**Gevaar van klasse 4.1: brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen en gedesensibiliserende ontplofbare stoffen**\\ ​
 +|  {{waterbouw:​bijlage_27_s4_brandbare_v-stoffen_4.png?​nolink|}} ​ |
 +|Nr. 4.1\\ Symbool(vlam):​ zwart\\ Cijfer "​4"​ in de benedenhoek ​ |
 +\\ \\ 
 +
 +
 +**Gevaar van klasse 4.2: voor zelfontbranding vatbare stoffen**\\ ​
 +|  {{waterbouw:​bijlage_27_s4_z-ontbranding_v-st_stoffen.png?​nolink|}} ​ |
 +|Nr. 4.2\\ Symbool(vlam):​ zwart\\ Cijfer "​4"​ in de benedenhoek ​ |
 +\\ \\ 
 +
 +**Gevaar van klasse 4.3: Stoffen, die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen**\\ ​
 +| {{waterbouw:​bijlage_27_s4_sdicmw_brandbaar_g-ontwikkelen_1.png?​nolink|}} ​  ​|{{waterbouw:​bijlage_27_s4_sdicmw_brandbaar_g-ontwikkelen_2.png?​nolink|}} ​ |
 +|Nr. 4.3\\ Symbool(vlam):​ zwart of wit\\ Cijfer "​4"​ in de benedenhoek ​ ||
 +\\ \\ 
 +
 +**Gevaar van klasse 5.1: oxiderende stoffen**\\ ​
 +|  {{waterbouw:​bijlage_27_s4_oxiderende_stoffen.png?​nolink|}} ​ |
 +|Nr. 5.1\\ Symbool(vlam) boven een\\ cirkel\\ Cijfer "​5.1"​ in de benedenhoek ​ |
 +\\ \\ 
 +
 +**Gevaar van klasse 5.2: organische peroxiden**\\ ​
 +|  {{waterbouw:​bijlage_27_s4_organische_peroxiden_1.png?​nolink|}}{{waterbouw:​bijlage_27_s4_organische_peroxiden_2.jpg?​nolink&​90x90|}} ​ |
 +|Nr. 5.2\\ Symbool(vlam):​zwart of wit; \\ Cijfer "​5.2"​ in de benedenhoek ​ |
 +\\ \\ 
 +
 +
 +**Gevaar van klasse 6.1: giftige stoffen**\\ ​
 +|  {{waterbouw:​bijlage_27_s4_giftige_stoffen.png?​nolink|}} ​ |
 +|Nr. 6.1\\ Symbool(doodshoofd en\\  gekruiste beenderen)\\ Cijfer "​6"​ in de benedenhoek ​ |
 +\\ \\ 
 +
 +
 +**Gevaar van klasse 6.2: infectueuze stoffen**\\ ​
 +|  {{waterbouw:​bijlage_27_s4_infectueuze_stoffen.png?​nolink|}} ​ |
 +|Nr. 6.2\\ Symbool(drie sikkels op een \\  cirkel)\\ Cijfer "​6"​ in de benedenhoek ​ |
 +\\ \\ 
 +
 +**Gevaar van klasse 7: radioactieve stoffen**\\ ​
 +|  {{waterbouw:​bijlage_27_s4_radioaktieve_stoffen_7.png?​nolink|}} ​ |
 +|Nr. 7\\ Symbool(klaverblad):​ zwart \\ Cijfer "​7"​ in de benedenhoek ​ |
 +\\ \\ 
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +====Sectie 5 Voorbeeld van gevaars/​afleveringsetiket voor gevaarlijke stoffen====
 +
 +**Hoe herken ik een gevaarlijke stof?**\\
 +In de meeste gevallen herkent men een gevaarlijke stof aan het etiket. De etiketten treft u ook aan bij het beleid over gevaarlijke stoffen. De onderstaande foto's geven enkele voorbeelden van etiketten van gevaarlijkw stoffen.
 +
 +{{waterbouw:​bijlage_27_s5_gevaarsetiket.jpg?​nolink&​800x266|}}\\ ​
 +{{waterbouw:​vul_matr_kl.png?​nolink&​45x2|}}//​Bijtende stoffen {{waterbouw:​vul_matr_kl.png?​nolink&​270x2|}} brandbare en irriterende stof//​\\  ​
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +====Sectie 6 Tabel met informatie over opslaan van gevaarlijke stoffen====
 +
 +**Tabel met indicatie van welke gevaarlijke stoffen men wel en niet bij elkaar mag opslaan**\\
 +(e.e.a. volgens PGS 15 gebaseerd op ADR)\\ ​
 +Bij de verschillende klassen gevaarlijke stoffen worden in de 1ste drie linker kolommen en de bovenste ​
 +1ste drie rijen symbolen van ADR, EU-GHS/CLP en oude symbolen aangegeven.\\  ​
 +Als stoffen bij elkaar opgeslagen mogen worden is het kruispunt van deze gevaarlijke stoffen grijs 
 +gekleurd zo niet dan staat er een gevaarsteken op het kruispunt. Het gevaarsteken betekent dat men 
 +de stoffen niet of alleen onder specifieke omstandigheden bij elkaar mag plaatsen (zie GPS 15 bijlage 3)\\ 
 +//N.B. De verschillende indelingen zijn niet één op één vergelijkbaar,​ __de tabel geeft derhalve een indicatie weer__ en heeft niet de pretentie volledig te zijn.//​\\ ​
 +
 +{{waterbouw:​bijlage_27_s6_kruistabel.png?​nolink|}}
 +
 +
 +\\ \\ 
 +
 +
 +====sectie 7 Detectie van het CO2 blusmiddel====
 +
 +{{waterbouw:​brief_over_co2_618x900.jpg?​nolink|}}\\ ​
 +
 +
 +
 +[[http://​www.vebon.org/​Content/​www.vebon.org/​Documenten/​0843.pdf|verwijzing naar de uitgave VEBON sectie Speciale Blusinstallaties;​ tweede druk 2007]]
 +
 +
 +\\ 
waterbouw/vgm_handboek_4_27.txt · Laatst gewijzigd: 2014/06/30 12:00 door henk