Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


Bijlage 27 Gevaarlijk stoffen

Sectie 1 Veiligheidsinformatieblad (VIB)


Hieronder wordt een voorbeeld gegeven van een Veiligheidsinformatieblad.Sectie 2 Gevarenklassen volgens EU-GHS/CLP


Hieronder wordt indeling van de gevarenklassen volgens EU-HGS/CLP aangegeven.

De hoofdindeling is als volgt:

 • Materiële gevaren
 • Gezondheidsgevaren
 • Milieugevaren


De verdere onderverdeling is als volgt:
Deel 2 materiële gevaren

gevarenklasse Omschrijving gevarenklassen Code Gevarenpictogram
2.1 Ontplofbare stoffen GHSO1 of geen
2.2 Ontvlambare gassen GHSO2 of geen
2.3 Ontvlambare aerosolen GHSO2
2.4 Oxiderende gassen GHSO3
2.5 Gassen onder druk GHSO4
2.6 Ontvlambare vloeistoffen GHSO2
2.7 Ontvlambare vaste stoffen GHSO2
2.8 Zelfontledende stoffen en mengsels GHSO1 en/of GHSO2
2.9 Pyrofore vloeistoffen GHSO2
2.10 Pyrofore vaste stoffen GHSO2
2.11 Voor zelfverhitting vatbare stoffen en mengsels GHSO2
2.12 Stoffen en mengsels die in contact met water ontvlambare gassen ontwikkelen GHSO2
2.13 Oxiderende vloeistoffen GHSO3
2.14 Oxiderende vaste stoffen GHSO3
2.15 Organische peroxiden GHSO1 en/of GHSO2
2.16 Bijtend voor metalen GHSO5Deel 3 gezondheidsgevaren

gevarenklasse Omschrijving gevarenklassen Code Gevarenpictogram
3.1 Acute toxiteit (oraal, dermaal, bij inademing GHSO6 of GHSO7
3.2 Huidcorrosie/-irritatie GHSO5 of GHSO7
3.3 Ernstig oogletsel/oogirritatie GHSO5 of GHSO7
3.4 Sensibilisatie van de luchtwegen of van de huid GHSO8 of GHSO7
3.5 Mutageen in geslachtscellen GHSO8
3.6 Kankerverwekkend GHSO8
3.7 Voortplantingstoxiteit GHSO8 of geen
3.8 Specifiek doelorgaantoxiteit bij eenmalige blootstelling GHSO8 of GHSO7
3.9 Specifieke doelorgaantoxiteit bij herhaalde blootstelling GHSO8
3.10 Aspiratiegevaar GHSO8Deel 4 milieugevaren

gevarenklasse Omschrijving gevarenklassen Code Gevarenpictogram
4.1 Gevaar voor het aquatisch milieu GHSO9


Deel 5 aanvullende gevarenklasse van de EU

gevarenklasse Omschrijving gevarenklassen Code Gevarenpictogram
5.1 Gevaar voor de ozonlaag GHSO9 of geenSectie 3 Nieuwe versus oude symbolen

Een overzicht van de nieuwe symbolen volgens EU-GHS/CLP met de oude symbolen voor vergelijkbare groepen gevaarlijke stoffen

Oud symbool Nieuw symbool volgens EU-GHS/CLP
ontplofbaar explosief
oxiderend oxiderend
(zeer) licht ontvlambaar ontvlambaar
schadelijk irriterend, sensibiliserend, schadelijk
bijtend corrosief
giftig giftig
milieu gevaarlijk gevaarlijk voor het aquatisch milieu
gassen onder druk
lange termijn gezondheidsgevaarlijkSectie 4 Gevarenklassen volgens ADR

De klassen gevaarlijke stoffen volgens het ADR zijn:

 • Klasse 1 ontplofbare stoffen en voorwerpen
 • Klasse 2 gassen
 • Klasse 3 brandbare vloeistoffen
 • Klasse 4.1 brandbare vaste stoffen
 • Klasse 4.2 voor zelfontbranding vatbare stoffen
 • Klasse 4.3 stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
 • Klasse 5.1 oxiderende stoffen
 • Klasse 5.2 organische peroxiden
 • Klasse 6.1 giftige stoffen
 • Klasse 6.2 infectueuze stoffen
 • Klasse 7 radioactieve stoffen
 • Klasse 8 bijtende stoffen
 • Klasse 9 diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpenDe pictogrammen volgens het ADR zijn:

Gevaar van klasse 1: ontplofbare stoffen en voorwerpen

Nr.1
subklasse
1.1 t/m 1.3
cijfer “1” in de
benedenhoek
Nr. 1.4
subklasse 1.4
cijfer “1” in de
benedenhoek
Nr. 1.5
subklasse 1.5
cijfer “1” in de
benedenhoek
Nr. 1.6
subklasse 1.6
cijfer “1” in de
benedenhoekGevaar van klasse 2: gassen

Nr. 2.1 brandbare gassen
symbool(vlam): zwart of wit
cijfer “2” in de benedenhoek
Nr. 2.2 niet-brandbare, niet-
giftige gassen.
symbool(gasfles): zwart of wit
cijfer “2” in de benedenhoek
Nr. 2.3 giftige gassen
Symbool(doodshoofd met
gekruiste beenderen)
cijfer “2” in de benedenhoekGevaar van klasse 3: brandbare vloeistoffen

Nr. 3 brandbare vloeistoffen
Symbool(vlam): zwart of wit
cijfer “3” in de benedenhoekGevaar van klasse 4.1: brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen en gedesensibiliserende ontplofbare stoffen

Nr. 4.1
Symbool(vlam): zwart
Cijfer “4” in de benedenhoekGevaar van klasse 4.2: voor zelfontbranding vatbare stoffen

Nr. 4.2
Symbool(vlam): zwart
Cijfer “4” in de benedenhoekGevaar van klasse 4.3: Stoffen, die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen

Nr. 4.3
Symbool(vlam): zwart of wit
Cijfer “4” in de benedenhoekGevaar van klasse 5.1: oxiderende stoffen

Nr. 5.1
Symbool(vlam) boven een
cirkel
Cijfer “5.1” in de benedenhoekGevaar van klasse 5.2: organische peroxiden

Nr. 5.2
Symbool(vlam):zwart of wit;
Cijfer “5.2” in de benedenhoekGevaar van klasse 6.1: giftige stoffen

Nr. 6.1
Symbool(doodshoofd en
gekruiste beenderen)
Cijfer “6” in de benedenhoekGevaar van klasse 6.2: infectueuze stoffen

Nr. 6.2
Symbool(drie sikkels op een
cirkel)
Cijfer “6” in de benedenhoekGevaar van klasse 7: radioactieve stoffen

Nr. 7
Symbool(klaverblad): zwart
Cijfer “7” in de benedenhoekSectie 5 Voorbeeld van gevaars/afleveringsetiket voor gevaarlijke stoffen

Hoe herken ik een gevaarlijke stof?
In de meeste gevallen herkent men een gevaarlijke stof aan het etiket. De etiketten treft u ook aan bij het beleid over gevaarlijke stoffen. De onderstaande foto's geven enkele voorbeelden van etiketten van gevaarlijkw stoffen.


Bijtende stoffen brandbare en irriterende stof

Sectie 6 Tabel met informatie over opslaan van gevaarlijke stoffen

Tabel met indicatie van welke gevaarlijke stoffen men wel en niet bij elkaar mag opslaan
(e.e.a. volgens PGS 15 gebaseerd op ADR)
Bij de verschillende klassen gevaarlijke stoffen worden in de 1ste drie linker kolommen en de bovenste 1ste drie rijen symbolen van ADR, EU-GHS/CLP en oude symbolen aangegeven.
Als stoffen bij elkaar opgeslagen mogen worden is het kruispunt van deze gevaarlijke stoffen grijs gekleurd zo niet dan staat er een gevaarsteken op het kruispunt. Het gevaarsteken betekent dat men de stoffen niet of alleen onder specifieke omstandigheden bij elkaar mag plaatsen (zie GPS 15 bijlage 3)
N.B. De verschillende indelingen zijn niet één op één vergelijkbaar, de tabel geeft derhalve een indicatie weer en heeft niet de pretentie volledig te zijn.sectie 7 Detectie van het CO2 blusmiddel

waterbouw/vgm_handboek_4_27.txt · Laatst gewijzigd: 2014/06/30 12:00 door henk