Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


VGM Handboek Waterbouw - Inhoudsopgave

Inhoudsopgave VGM Handboek Deel I
1 Hoofdlijnen Wet-en regelgeving 1.1 - Wetgevend kader, Nederlands recht
1.2 - Werking van het recht
1.3 - Niveaus van wetgeving
1.4 - Rol overheid
1.5 - Verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid
2 Arbeidswetgeving 2.1 - Inleiding
2.2 - Arbowet
2.3 - Arbeidstijdenwet (ATW) 1995; Vaartijdenwet (VTW) 1993
2.4 - Wet op de Ondernemingsraden (WOR) 1997
2.5 - Burgerlijk Wetboek (BW), privaatrecht
3 Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) 3.1 - Inleiding
3.2 - Werkgever, verplichtingen
3.3 - Werknemer, verplichtingen en rechten
3.4 - Arbobesluit
3.5 - Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie)
3.6 - Informatiebronnen Arbowetgeving
3.7 - Bouwbesluit
4 Internationale Regelgeving 4.1 - Inleiding
4.2 - Internationale organisaties
4.3 - International Maritime Organization, IMO
4.4 - International Labour Organization ILO
5 Zeevaart 5.1 - Inleiding
5.2 - Schepenwet 1909)
5.3 - Schepenbesluit (2004)
5.4 - Wet zeevarenden
5.5 - Diverse besluiten zeevaart
6 Binnenscheepvaart 6.1 - Inleiding
6.2 - Binnenvaartwet
6.3 - Binnenvaartbesluit
6.4 - Binnenvaartregeling
6.5 - Belangrijke punten uit genoemde regeling
7 Milieuwetgeving 7.1 - Inleiding
7.2 - Wettelijk kader
7.3 - Diverse milieubesluiten
7.4 - Bijzondere besluiten Wet milieubeheer
8 Overige wetgeving 8.1 - Raakvlakken veiligheid en milieu
8.2 - Wet Economische Delicten (WED)
8.3 - Wegenverkeerswet Wvw)
8.4 - Wet vervoer gevaarlijke stoffen (Wvgs)
8.5 - Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid (2005)
8.6 - Bouwbesluit
9 Management- en zorgsystemen 9.1 - Wat zijn managementsystemen (zorgsystemen)?
9.2 - Internationale Normalisatie
9.3 - Certificeren van zorgsystemen
9.4 - Veiligheid, gezondheid en milieu, VCA
9.5 - Overige zorgsystemen
Inhoudsopgave VGM Handboek Deel II
10 Basiselementen van een Veiligheidsmanagementsysteem 10.0 - Inleiding
10.1 - Risicobeheersing en riskmanagement
10.2 - Ontwerp-, V&G-, VGM-, project-, reparatie- en noodplannen met RI&E
10.3 - Communiceren van veiligheidsinformatie
10.4 - Noodorganisatie(s) binnen het bedrijf
10.5 - Orde en netheid
11 Veiligheidsonderwerpen 11.1 - Veiligheidssignalering
11.2 - Arbeidsmiddelen
11.3 - Gereedschappen en machines
11.4 - Brand, brandpreventie en brandbestrijding
11.5 - Explosiegevaar
12 Veiligheidsonderwerpen (vervolg I) 12.1 - Valgevaar algemeen, begeven/werken op hoogte
12.2 - In het water vallen
12.3 - Elektriciteit
12.4 - Lassen, snijden en gutsen
12.5 - Verlichting
12.6 - Communicatiemiddelen
12.7 - Blikseminslag
12a Veiligheidsonderwerpen (vervolg II) 12.8 - Hijsen, heffen, trekken, slepen, ankeren, meren en ontmeren
12.9 - Gevaarlijke stoffen
12.10 - Persoonlijke beschermingsmiddelen
13 Gezondheidszaken 13.1 - Gezondheid en gezondheidszorg
13.2 - Psychosociale arbeidsbelasting
13.3 - Fysieke belasting
13.4 - Omgevingsfactoren die van invloed zijn op gezondheid en welzijn
13.5 - Specifieke stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid
13.6 - Stralingen
14 Milieubescherming 14.1 - Algemeen
14.2 - Radioactiviteit
14.3 - Vluchtige organische stoffen
14.4 - Afvalverwijdering
14.5 - Geluidsemissies
14.6 - Koudemiddelen
14.7 - Uitlaatgassen
Inhoudsopgave VGM Handboek Deel III
15 Projectvoorbereiding 15.1 - Inleiding
15.2 - Materieelbehoefte en materieelkeuze
15.3 - Projectlocatie
15.4 - Kantoren, werkplaatsen, magazijnen, buitenopslag, opstap- en aflossteigers
15.5 - Mobilisatie en demobilisatie van materieel en materiaal
15.6 - Logistiek op de projectlocatie
15.7 - Projectrisico's in specifieke gebieden buiten Nederland
15.8 - Inzet lokale werkkrachten
15.9 - Onderaannemers (contractors)
15.10 - Aanpak projectrisico's, opnemen in plannen en noodorganisatie
16 Zuig/laad/loslocaties en wingebieden "in den natte" 16.1 - Omgevingsrisico's
16.2 - Bodemgesteldheid van zuig/laadlocaties en wingebieden
16.3 - Loslocatie (natte stort)
17 Loslocaties (droge stort), ontgravingen, afgravingen en ophogingen 17.1 - Loslocaties (droge stort)
17.2 - Ontgravingen, afgravingen en ophogingen "in den droge"
18 Drijvend hoofd- en hulpmaterieel 18.1 - Inleiding
18.2 - Zuigers
18.3 - Boosterstations
18.4 - Beunschepen (hopperbarges)
18.5 - Lepelkraanbaggerpontons (Backhoe)
18.6 - Overige kraanbaggerpontons/schepen
18.7 - Emmermolens
18.8 - Waterinjectievaartuigen
18.9 - Steenstorters
18.10 - Bunker- en transportbakken
18.11 - Drijvend hulp/hijsmaterieel
18.12 - Surveyboten
18.13 - Werkboten en personeelsvaartuigen
19 Leidingmaterieel 19.1 - Drijvende leidingen
19.2 - Zinkerleidingen
19.3 - Transportleidingen
19.4 - Stortleidingen
19.5 - Stortkisten
20 Stortmaterieel 20.1 - Machines die vaak op droge storten gebruikt worden
21 Specifieke activiteiten 21.1 - Inhoud van dit hoofdstuk
21.2 - Duikwerkzaamheden
21.3 - Springwerkzaamheden (explosieven)
21.4 - Werkzaamheden waar explosieven kunnen voorkomen
21.5 - Reparatie- en onderhoudswerkzaamheden
21.6 - Besloten ruimten
21.7 - Werken in een omgeving met stof
21.8 - Verwerken van (natuur)steen in het project
21.9 - Oeverwerk
21.10 - Stort-, afgravings- en ontgravingswerkzaamheden
21.11 - Werken in of met verontreinigde grond
21.12 - Surveywerkzaamheden
22 Energieaanvoer (elektriciteit, brandstof, gas en zuurstof) 21.1 - Elektriciteit
22.2 - Brandstoffen (gas, gasolie, zware olie en benzine)
22.3 - Gas en zuurstof (ten behoeve van lassen en branden)
23 Medewerkers 23.1 - Medewerkers algemeen
23.2 - Lokale projectmedewerkers
Inhoudsopgave VGM Handboek Deel IV
24 Bijlage:Risicoclassificatie
25 Bijlage:Gebruik van checklijst "5xbeter" bij blootstelling aan lasrook
26 Bijlage:Formulieren
27 Bijlage:Gevaarlijke stoffen
28 Bijlage:Arbobeleidsregels voor de Waterbouw
29 Bijlage:Protocol "Arbeidsgezondheidskundig onderzoek"
30 Bijlage:Werkvergunningen
31 Bijlage:Voorbeeld van een werkvergunning besloten ruimten
32 Bijlage:Informatie m.b.t het opbaggeren van explosieven
33 Bijlage:Wet- en regelgeving m.b.t hijs- en hefmiddelen
34 Bijlage:Wet- en regelgeving m.b.t. brand, -bestrijding etc.
35 Bijlage:Oeverwerkzaamheden
36 Bijlage:Arbeidsmiddelen
37 Bijlage:Stralingen
waterbouw/vgm_handboek.txt · Laatst gewijzigd: 2016/11/26 16:11 door henk