Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


Bijlage 32 Informatie m.b.t. het opbaggeren van explosieven


32.1 Aandachtspuntenlijst

Aandachtspuntenlijst voor de situaties waarin men geen 100% zekerheid heeft dat alle explosieven geruimd zijn

Indien er na het opsporen en ruimen geen 100% zekerheid bestaat dat alle explosieven verwijderd zijn dient men voor dit gebied door een explosievendeskundige preventieve maatregelen te laten opstellen. Een en ander zal in overleg met de baggeraannemer praktisch worden ingevuld. Met deze preventieve maatregelen dienen de risico’s, van het eventueel opzuigen/opbaggeren van een explosief tot een aanvaardbaar niveau te worden teruggebracht. In de te nemen preventieve maatregelen zullen alle benodigde procedurele en technische maatregelen worden opgenomen.

Aandachtspunten
Om bij het opstellen van bovengenoemde maatregelen geen items te missen kan men gebruik maken van de hieronder genoemde lijst met aandachtspunten. De juiste invulling van deze punten en eventuele aanvullende punten zijn geheel afhankelijk van het soort en aantal explosieven en de omstandigheden waaronder men deze kan aantreffen in een specifiek gebied.

 • Bij de mogelijkheid van het aantreffen van conventionele explosieven in het te baggeren gebied in overleg met de lokale autoriteiten een noodplan opstellen. In het noodplan de volgende onderwerpen behandelen en vastleggen:

  • Uitgewerkte RI&E toegespitst op de mogelijkheid van het opbaggeren van explosieven
  • Bijgesteld werkplan en methode(s)
  • Verantwoordelijkheden
  • Communicatiemiddelen en communicatielijnen
  • In dit plan en in de “Calamiteiten telefoonlijst” moeten de telefoonnummers van de lokale opruimingsdienst en/of deskundige en haven- autoriteiten worden opgenomen. n.b. De naam van de genoemde opruimingsdienst in Nederland is de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD)
  • Beveiliging van mensen, machines en materieel
  • Verboden gebieden en/of gebieden die beperkt toegankelijk zijn
  • Hoe om te gaan met aangetroffen explosieven; maatregelen m.b.t. de voorbereiding voor het verwijderen van explosieven uit de installaties
  • Het (tijdelijk) bewaren en het afvoeren/ruimen van explosieven. N.b. het zal duidelijk zijn dat de hiergenoemde werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden door deskundigen en dat de eigen bemanning alleen actie onderneemt of ondersteuning verleent waar dit gevraagd wordt door de deskundigen.
  • Procedure opstellen hoe te handelen indien er ondanks alle voorzorgsmaatregelen een explosief ontploft aan boord van het materieel of op het stort
  • Speciale noodprocedure m.b.t. medische zorg en services
  • Tekeningen en overige informatie over de betreffende locaties
  • Het communiceren van het noodplan met alle betrokken werknemers
  • Derden op veilige afstand houden. Dit geldt ook voor alle vaartuigen, recreanten etc. Dit laatste punt vraagt veel aandacht bij het kleinschalig baggeren (bijvoorbeeld bij het baggeren in stadsgrachten etc.)
 • Indien men niet terug kan vallen op de steun van een explosievendeskundige, of op de steun van een vergelijkbare lokale deskundige, dan op het project een eigen deskundige aanstellen.
 • Gebruik een beveiligde kraan voor graaf/knijperwerk. De beveiliging betreft hier de cabine en de kwetsbare delen van de kraan.
 • Zuigkoppen, profielzuigbuizen, cutters etc voorzien van bommenroosters, aangepast aan de te verwachte grootte van de explosieven
 • In voorkomende gevallen zal ook de accommodatie moeten worden beveiligd met extra staalplaten (explosievenschilden) en scherfwerende dekens.
 • Bij de baggerdelen die binnenboord gehesen worden aan dek een net aan te brengen zodat in het geval dat er tijdens het binnendraaien van de sleepkop of grijper een explosief uit zou vallen, dit explosief in een net valt.
 • Bij het naar boven halen van de cutter, sleepkop, profielzuigbuis of grijper dient er een controle plaats te vinden op een mogelijke aanwezigheid van een explosief. Dit dient op veilige afstand te gebeuren bijvoorbeeld via camera
 • Tijdens het baggerproces alle waterdichte deuren gesloten houden
 • Tijdens baggerwerk mag de pompkamer niet door personen worden betreden
 • Op werktuigen waar de machinekamer niet gescheiden is van de pompkamer door een waterdicht schot dient de machinekamer tijdens het baggerproces in principe onbemand te kunnen draaien. Indien dit laatste niet mogelijk is dient de aanwezigheid van de bemanning in het machinekamerdeel tot het minimum te worden beperkt.
 • Indien er andere ruimten aan boord zijn die tijdens het baggerproces niet betreden mogen worden zal dit in het bovengenoemde noodplan vermeld worden.
 • Bij het openen van de pomp extra aandacht besteden aan het mogelijk aanwezig zijn van vreemde objecten in de waaier of puntstuk
 • Bij het dokken van een sleephopperzuiger die ingezet is geweest in een gebied waar explosieven zijn aangetroffen of worden vermoed de volgende procedure volgen:

  • Voordat men in dok gaat het hele baggersysteem goed spoelen om de kans op achterblijvende explosieven zo klein mogelijk te houden. Hierbij ook de bodemdeuren een aantal malen openen en weer dichttrekken.
  • Na het droogzetten met gesloten bodemdeuren een inspectie uitvoeren aan de binnen- en buiten zijde van het beun. Behalve de inspecteur(s) wordt er nog niemand in het dok toegelaten.
  • Indien er explosieven worden aangetroffen noodplan in werking laten treden en indien van toepassing plaatselijk net aanbrengen om een eventuele val van het explosief op te kunnen vangen
  • Indien er geen explosieven aangetroffen zijn bij deze inspectie de volgende stap uitvoeren. Nadat iedereen de dokvloer verlaten heeft de bodemdeuren openen. Explosieven tussen de scharnieren kunnen in het dok vallen en alsnog exploderen.
  • Nadat de bodemdeuren in het droogdok geopend zijn nogmaals inspectie uitvoeren.
  • Indien er bij deze inspectie explosieven worden aangetroffen noodplan in werking laten treden en indien van toepassing plaatselijk net aanbrengen om een eventuele val van het explosief op te kunnen vangen
 • Reservedelen moeten goed zeevast worden gezet.
 • Op alle belangrijke plaatsen aan boord en in elke hut moeten (nood)zaklampen beschikbaar zijn.
 • Elke week een sloepenrol houden.
 • Rekening houden met eventuele noodzakelijke aanvullende verzekeringen voor mensen en materieel.32.2 Explosievenkaart blad 1 en 2

Explosievenkaart blad 1Explosievenkaart blad 2waterbouw/vgm_handboek_4_32.txt · Laatst gewijzigd: 2014/08/18 09:37 door henk