Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelenBijlage 34

Wet- en regelgeving m.b.t. brand, brandpreventie, brandbestrijding, branddetectie en alarminstallaties


Bijlage 34 bestaat uit 3 secties t.w.:

sectie omschrijving
sectie 1 Voorschriften en wetsartikelen bij nieuwbouw en bestaande bouw die te maken hebben met preventieve maatregelen voor het tijdig vaststellen van brand, vluchten bij brand en bestrijden van brand.
sectie 2 Voorschriften en wetsartikelen m.b.t. onderhoud, inspectie en keuringen van branddetectie-apparatuur, alarminstallaties en brandblusmiddelen/installaties.
sectie 3 Voorschriften en wetsartikelen m.b.t. noodplannen, vluchtwegen, nooduitgangen, introductie, training, oefenen van brandbestrijding en overige specifieke maatregelen


Sectie 1

Voorschriften en wetsartikelen bij nieuwbouw en bestaande bouw die te maken hebben met preventieve maatregelen voor het tijdig vaststellen van brand, vluchten bij brand en bestrijden van brand.

A - Locaties aan de wal (A1)

Arbeidsomstandighedenwetgeving

artikel omschrijving
Arbowet
AW art 15 Deskundige bijstand op het gebied van bedrijfshulpverlening (zie opm. over “uitrusting” onder lid 3)
Arbobesluit
AB art. 3.6 Vluchtwegen en nooduitgangen
AB art. 3.8 Brandmelding en brandbestrijdingWet en regelgeving m.b.t. bouwbesluit

artikel omschrijving
Bouwbesluit 2012
BB art. 6.19 Aansturingsartikel
BB art. 6.20 Brandmeldinstallatie
BB art. 6.21 Rookmelders
Bijlage I Grenswaarden behorende bij artikel 6.20 en 6.21
BB art. 6.22 Aansturingsartikel
BB art. 6.23 Ontruimingsalarminstallatie en ontruimingsplan
BB art. 6.24 Vluchtrouteaanduidingen
BB art. 6.25 Deuren in vluchtroutes
BB art 6.26 Zelfsluitende deuren
BB art. 6.27 Aansturingsartikel
BB art. 6.28 Brandslanghaspels
BB art. 6.29 Droge blusleiding
BB art. 6.30 Bluswatervoorziening
BB art. 6.31 Blustoestellen
BB art. 6.32 Automatische brandblusinstallatie en rookbeheersingssysteem
BB art. 6.34 Aanduiding blusmiddelen
BB art. 6.34 Tijdelijke bouw
Regeling Bouwbesluit 2012
RBB art. 2.1 Specificaties m.b.t. vluchtroutes
RBB art. 2.2 Specificatie ontruimingsinstallatie behorende bij artikel 6.23 van het Bouwbesluit

Verder is er door de VEBON een branchenorm uitgegeven m.b.t. Veiligheidsaspecten voor “Blusinstallaties” 2de druk 2007

N.B. Na het intoetsen van de hierna genoemde link VEBON branchenorm wordt de PDF file met de VEBON branchenorm geopend

De branchenorm is opgedeeld in de volgende hoofdstukken:

 1. Algemeen
 2. Inleiding
 3. Normen, wet- en regelgeving
 4. Risico’s verbonden aan de toepassing van blusinstallaties
 5. Veiligheidsaspecten bij blootstelling aan blusgassen
 6. Bouwkundige voorzieningen
 7. Brandmelding, blusactivering en alarmering
 8. Constructieve veiligheid
 9. Bedieningsinstructie en onderhoud
 10. Onderhoud
 11. Definities


B - Voertuigen en machines (B1)

Buiten het vervoer van gevaarlijke stoffen zijn er in Nederland voor voertuigen en machines geen specifieke wettelijke voorschriften m.b.t. bovenstaand onderwerp.

C - Schepen (C1)

Schepen waarop schepenwet- en regelgeving van toepassing is
N.B. Voor de toepassing van deze rijkswet wordt onder “schip” begrepen een vaartuig, een sleepschip, een dok en elk ander dergelijk drijvend voorwerp, hetwelk over zee naar zijne bestemming wordt gesleept (SW art. 1 lid 2)

Schepenbesluit 2004

In het schepenbesluit 2004 wordt in de volgende artikelen verwezen naar de regelgeving die hier van belang is:

artikel omschrijving
SB art. 37 Klassenregels
SB art. 40 -41 Dit zijn artikelen m.b.t. de eisen i.v.m. het nationaal- en internationaal veiligheidscertificaat.
Hierbij wordt o.a. verwezen naar de van toepassing zijnde hoofdstukken II-1, II-2, III, IV, V en XII van het SOLAS verdrag (zie verder SOLAS regelgeving hieronder)

SOLAS (International convention for the Safety Of Life At Sea)

De basis van de voorschriften m.b.t. brandpreventie, branddetectie en brandbestrijding aan boord van schepen is vastgelegd in de volgende SOLAS regelgeving:

chapter part regulation omschrijving
II-2 Construction – Fire protection, fire detection and fire extinction* A t/m G 1 t/m 20 Zie SOLAS


*N.B. Na het intoetsen van de hierna genoemde link Solas convention wordt de PDF file met deze conventie geopend. Daarna komt men via scrollen bij de desbetreffende “chapters”.

IMO resolutions/circulars

Verder zijn de volgende IMO resoluties/circulaires van belang:

Resolutie/ circulaire omschrijving datum
Resolution A.951(23) Improved guidelines for marine portable fire extinguishers 5-12-2003


Regels klassenbureaus
Indien een klassenbureau aanvullende regels heeft m.b.t. genoemd onderwerp dient hier ook aan voldaan te worden.

D - Kleine vaartuigen, geen tankschip zijnde (D1)

Voor de kleine vaartuigen, geen tankschip zijnde gelden de volgende artikelen uit het schepenbesluit 1965 bijlage IV hoofdstuk E:

artikel omschrijving
65* Brandbluspompen, hoofdbrandblusleidingen, brandkranen en brandslangen aan boord van kleine vaartuigen
66* Vast aangebrachte brandblusinstallatie met gas als blusstof aan boord van kleine vaartuigen
67* Brandblusvoorzieningen in ruimten voor machines op kleine vaartuigen
69* Brandweerbijl
70* Constructie, brandwerendheid van schotten, dekken, wanden, beschietingen en plafonds
71* Voorzieningen voor ontsnapping op kleine vaartuigen
72* Bescherming van trappen in ruimten voor accommodatie, dienstruimten en controlestations op kleine vaartuigen.
73* Deuren in brandwerende schotten en luiken in brandwerende dekken op kleine vaartuigen
74* Ventilatie systemen op kleine vaartuigen
75* Beperking in het gebruik van brandbare materialen op kleine vaartuigen
76* Brandontdekkings- en brandalarminstallaties aan boord van kleine vaartuigen


*N.B. de bovengenoemde artikelen 65 t/m 76 uit het schepenbesluit 1965 kunnen worden opgezocht door het intoetsen van de hierna genoemde link waarbij men eerst artikel 65 te zien krijgt en door scrollen kan men de overige artikelen bekijken.
schepenbesluit 1965 bijlage IV hoofdstuk E


E - Binnenvaart (E1)

Reglement onderzoek schepen op de Rijn 1995 deel II

Voor de binnenvaart zijn de volgende artikelen uit het “Reglement onderzoek schepen op de Rijn 1995 deel II van belang:

artikel omschrijving
Hoofdstuk 10 Uitrusting
10.03 Draagbare blustoestellen
10.03a Vast ingebouwde brandblusinstallaties in verblijven, stuurhuizen en passagiersruimten
10.03b Vast ingebouwde brandblusinstallaties in machinekamers, ketelruimen en pompkamers
10.03c Vast ingebouwde brandblusinstallaties ter bescherming van objecten
Hoofdstuk 11 Veiligheid op de werkplek
11.06 Uitgangen en nooduitgangen
Hoofdstuk 15 Bijzondere bepalingen passagiersschepen
15.12 Brandbestrijding
Hoofdstuk 22b Bijzondere bepalingen snelle schepen
22b.11 Brandbescherming en -bestrijding


binnenvaartregeling (Technische eisen voor bunkerstations)

In de binnenvaartregeling staan in bijlage 3.8 Technische eisen voor bunkerstations. In hoofdstuk 5 van deze bijlage worden de volgende artikelen over brandveiligheid genoemd:

artikel omschrijving
Hoofdstuk 5 “Brandveiligheid”
32* Vuur en onbeschermd licht
33* Brandblusvoorzieningen
34* Brandmeldinstallaties
Hoofdstuk 6 “bescheiden aan boord”
35* Documenten (lid f gaat over brandblusmiddelen)
36* Schriftelijke instructies (lid 4c gaat over brandbestrijding)
37* Verklaring bij brandblustoestellen


*N.B. de bovengenoemde artikelen 32 t/m 37 uit bijlage 3.8 van de binnenvaartregeling kunnen worden opgezocht door het intoetsen van de hierna genoemde link waarbij men start aan het begin van deze bijlage en door scrollen kan men de genoemde artikelen bekijken.
bijlage 3.8 van de binnenvaartregelingSectie 2

Voorschriften en wetsartikelen m.b.t. onderhoud, inspectie en keuringen van branddetectie-apparatuur, alarminstallaties en brandblusmiddelen/installaties.

A - Locaties aan de wal (A2)

Bouwbesluit 2012

artikel omschrijving
BB art. 6.20 Brandmeldinstallatie lid 7 en 8
BB art. 6.23 Ontruimingsalarminstallatie en ontruimingsplan lid 5
BB art. 6.29 Droge blusleiding lid 7
BB art. 6.30 Bluswatervoorziening lid 4
BB art. 6.31 Blustoestellen lid 4
BB art. 6.32 Automatische brandblusinstallatie en rookbeheersingssysteem lid 1 en 2


Verder is er door de VEBON een branchenorm uitgegeven m.b.t. Veiligheidsaspecten voor “Blusinstallaties” 2de druk 2007
Voor bediening en onderhoud zijn hoofdstuk 9 en 10 van deze branchenorm van belang.
N.B. Na het intoetsen van de hierna genoemde link VEBON branchenorm wordt de PDF file met de VEBON branchenorm geopend

Controle en keuren van blusmiddelen
Volgens de beoordelingsrichtlijn voor het procescertificaat voor onderhoud van brandblusmiddelen “Regeling Erkenning Onderhoud Blusmiddelen” (REOB) mogen alleen bedrijven die gecertificeerd zijn volgens genoemde beoordelingsrichtlijn de hieronder genoemde blusmiddelen keuren en waarvan toepassing uitgebreide controle uitvoeren:

omschrijving bijbehorende NEN normen
Draagbare en verrijdbare blusmiddelen NEN 2559 en 2659
Platoprolbare slangen en vormvaste slanghaspels NEN 671-3
Droge blusleidingen NEN 1594


N.B. Naast de hierboven genoemde keuring en uitgebreide controle dienen de bedrijven via een instructie met planning de blusmiddelen ook zelf regelmatig na te lopen (zie ISM/SMS, VCA etc.).
Controlepunten voor bedrijfshulpverleners:

 • Hangen de blusmiddelen nog op de juiste plaats?
 • Zijn de blusmiddelen recent gecontroleerd en gekeurd door een erkend bedrijf?
 • Zit de borging nog op de blusmiddelen?
 • Zijn de gebruikersinstructies goed te lezen.B - Voertuigen en machines (B2)

Voor voertuigen en machines zijn er in Nederland geen specifieke wettelijke voorschriften m.b.t. bovenstaand onderwerp.

C - Schepen (C2)

Schepen waarop schepenwet- en regelgeving van toepassing is
N.B. Voor de toepassing van deze rijkswet wordt onder “schip” begrepen een vaartuig, een sleepschip, een dok en elk ander dergelijk drijvend voorwerp, hetwelk over zee naar zijne bestemming wordt gesleept (SW art. 1 lid 2)

Schepenbesluit 2004

In het schepenbesluit 2004 wordt in de volgende artikelen verwezen naar de regelgeving die hier van belang is:

artikel omschrijving
SB art. 9 Veiligheidsmanagement- en scheepsbeveiligingscertificaat (SOLAS)
Bij het veiligheidsmanagement certificaat wordt aangegeven:
“het veiligheidsmanagement certificaat behorende bij de ISM code” - Zie verder voor ISM hieronder.
SB art. 37 Klassenregels
SB art. 40 -41 Dit zijn artikelen m.b.t. de eisen i.v.m. het nationaal- en internationaal veiligheidscertificaat.
Hierbij wordt o.a. verwezen naar de van toepassing zijnde hoofdstukken II-1, II-2, III, IV, V en XII van het SOLAS verdrag (zie verder SOLAS regelgeving hieronder)
SB art. 49 Veiligheidsmanagement systeem (SOLAS)
Dit artikel verwijst naar de eisen van de ISM code. Zie verder hieronder.SOLAS (International convention for the Safety Of Life At Sea)

De basis voor onderhoud, inspectie en keuring van branddetectie-apparatuur, alarminstallaties en brandblusapparatuur/-middelen/-installaties is vastgelegd in de volgende SOLAS regelgeving:

chapter part regulation omschrijving
II-2 “Construction – Fire protection, fire detection and fire extinction”* E 14 “Operational readiness and maintenance”
III “Life-saving appliances and arrangements”* B section I 20 “Operational readiness, maintenance and inspections”
IX “Management for the safe operation of ships”* 1 t/m 6 Hoofdzaken van “International Safety Management (ISM) code”


*N.B. Na het intoetsen van de hierna genoemde link Solas convention wordt de PDF file met deze conventie geopend. Daarna komt men via scrollen bij de desbetreffende “chapters”.

ISM code

Item 10 van hoofdstuk 5 van de ISM code heeft als onderwerp “Maintenance of the ship and equipment”. In de onderliggende artikelen staat het volgende:

artikel omschrijving
10.1* The Company should establish procedures to ensure that the ship is maintained in conformity with the provisions of the relevant rules and regulations and with any additional requirements which may established by the company.
10.2* In meeting these requirements the company should ensure that:
1. inspections are held at appropriate intervals;
2. any non conformity is reported, with its possible cause, if known;
3. appropriate corrective action is taken; and
4. records of these activities are maintained.
10.3* The company should establish procedures in its SMS to identify equipment and technical systems the
sudden operational failure of which may result in hazardous situations. The SMS should provide for specific measures aimed at promoting the reliability of such equipment or systems. These measures should include the regular testing of stand-by arrangements and equipment or technical systems that are not in continuous use.
10.4* The inspections mentioned in 10.2 as well as the measures referred to in 10.3 should be integrated into the ships operational maintenance routine

*N.B. via het aanklikken van de hierna volgende link komt men bij de ISM code daarna via scrollen de desbetreffende bovengenoemde artikelen opzoeken

Verder zijn de volgende IMO resoluties/circulaires van belang:

IMO resolutions/circulars

Resolutie/ circulaire omschrijving datum
Resolution A.951(23) Improved guidelines for marine portable fire extinguishers 5-12-2003
MSC/Circ.850 Guidelines for the maintenance and inspection of fire-protection systems and appliances 8-6-1998
MSC.1/Circ.1318 Guidelines for the maintenance and inspection of fixed carbon dioxide fire-extinguishing systems 11-6-2009

Regels klassenbureaus
Indien een klassenbureau aanvullende regels heeft m.b.t. genoemd onderwerp dient hier ook aan voldaan te worden

D - Kleine vaartuigen, geen tankschip zijnde (D2)

Voor de kleine vaartuigen, geen tankschip zijnde zijn geen specifieke voorschriften van toepassing m.b.t. onderhoud, inspectie en keuring van branddetectie-apparatuur, alarminstallaties en brandblusmiddelen/installaties/apparatuur. Hier dus zelfde regelgeving aanhouden als voor walinstallaties (zie hierboven).

E - Binnenvaart (E2)

Voor de binnenvaart zijn de volgende artikelen uit het “Reglement onderzoek schepen op de Rijn 1995 van belang:

artikel omschrijving
10.03 Draagbare blustoestellen (lid 5)
10.03a Vast ingebouwde brandblusinstallaties in verblijven, stuurhuizen en passagiersruimten (lid 6, 7 en 8)
10.03b Vast ingebouwde brandblusinstallaties in machinekamers, ketelruimen en pompkamers (lid 9)


binnenvaartregeling (Technische eisen voor bunkerstations)

In de binnenvaartregeling staan in bijlage 3.8 Technische eisen voor bunkerstations. In hoofdstuk 6 van deze bijlage worden de volgende artikelen over brandveiligheid genoemd:

artikel omschrijving
Hoofdstuk 6 “bescheiden aan boord”
35* Documenten (lid f gaat over brandblusmiddelen)
37* Verklaring bij brandblustoestellen

*N.B. de bovengenoemde artikelen 35 t/m 37 uit bijlage 3.8 van de binnenvaartregeling kunnen worden opgezocht door het intoetsen van de hierna genoemde link waarbij men start aan het begin van deze bijlage en door scrollen kan men de genoemde artikelen bekijken.
bijlage 3.8 van de binnenvaartregelingSectie 3

Voorschriften en wetsartikelen m.b.t. noodplannen, vluchtwegen, nooduitgangen, introductie, training, oefenen van brandbestrijding en overige specifieke maatregelen

A - Locaties aan de wal (A3)

Arbeidsomstandigheden

artikel omschrijving
Arbeidsomstandighedenwet
AW art 3 Arbobeleid (zie lid e en f)
AW art 6 Voorkoming en beperking van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken
AW art 8 Voorlichting en onderricht (zie lid 1)
AW art 10 Voorkomen van gevaar voor derden (zie lid 1)
AW art 11 Algemene verplichting van de werknemers (zie inleiding en lid d en e)
AW art 12 Samenwerking, overleg en bijzondere rechten van de ondernemingsraad, de personeelsvertegenwoordiging en de belanghebbende werknemers (zie lid 3)
AW art 15 Deskundige bijstand op het gebied van bedrijfshulpverlening (zie lid 1, 2 en 3)
Arbeidsomstandighedenbesluit
AB art 2.5c Internnoodplan
AB art 3.6 Vluchtwegen en nooduitgangen (zie voor dit item verder onder sectie 1)
AB art 3.7 Veilig gebruik van vluchtwegen en nooduitgangen
AB art 4.7 Maatregelen bij ongewilde gebeurtenissen
Arbeidsomstandighedenregeling
AR art 2.0c Internnoodplan
Bijlage II Behorende bij artikel 2.0c van de Arbeidsomstandighedenregeling


N.B. m.b.t. Voor het opzetten van een Bedrijfshulpverlening voor locaties aan de wal kan men gebruik maken van de uitgave van de Stichting van de Arbeid “Handreiking Bedrijfshulpverlening”

Zie verder opmerking onder het kopje “Verwijzingen naar overige delen van de Arbocatalogus Waterbouw”

B - Voertuigen en machines (B3)

Voor voertuigen en machines zijn er in Nederland geen specifieke wettelijke voorschriften m.b.t. bovenstaand onderwerp.

C - Schepen (C3)

Schepen waarop schepenwet- en regelgeving van toepassing is N.B. Voor de toepassing van deze rijkswet wordt onder “schip” begrepen een vaartuig, een sleepschip, een dok en elk ander dergelijk drijvend voorwerp, hetwelk over zee naar zijne bestemming wordt gesleept (SW art. 1 lid 2)

Schepenbesluit 2004

In het schepenbesluit 2004 wordt in de volgende artikelen verwezen naar de regelgeving die hier van belang is:

artikel omschrijving
SB art. 9 Veiligheidsmanagement- en scheepsbeveiligingscertificaat (SOLAS)
Bij het veiligheidsmanagement certificaat wordt aangegeven:
“het veiligheidsmanagement certificaat behorende bij de ISM code” - Zie verder voor ISM hieronder.
SB art. 37 Klassenregels
SB art. 40 -41 Dit zijn artikelen m.b.t. de eisen i.v.m. het nationaal- en internationaal veiligheidscertificaat.
Hierbij wordt o.a. verwezen naar de van toepassing zijnde hoofdstukken II-1, II-2, III, IV, V en XII van het SOLAS verdrag (zie verder SOLAS regelgeving hieronder)
SB art. 49 Veiligheidsmanagement systeem (SOLAS)
Dit artikel verwijst naar de eisen van de ISM code. Zie verder hieronder.


STCW (Internationaal verdrag betreffende de normen voor zeevarenden inzake opleiding, diplomering en wachtdienst 1978)

In het “Internationaal verdrag betreffende de normen voor zeevarenden inzake opleiding, diplomering en wachtdienst 1978” wordt in de volgende artikelen verwezen naar de regelgeving die hier van belang is:

artikel omschrijving
regulation VI/1* Voorschrift VI/1. Verplichte minimumeisen betreffende de eisen voor zeevarenden inzake bekendheid met de materie, basisveiligheidstraining en onderricht in beveiliging
regulation VI/3* Voorschrift VI/3. Verplichte minimumeisen inzake de voortgezette opleiding in brandbestrijding (Dit voorschrift heeft betrekking tot zeevarenden die aangewezen zijn om leiding te geven aan werkzaamheden bij brandbestrijding dienen met goed gevolg een voortgezette opleiding te hebben gevolgd in brandbestrijdingsmethoden met bijzondere nadruk op organisatie, tactieken en commando's in overeenstemming met de bepalingen van sectie A-VI/3 van de STCW-Code en moeten voldoen aan de eisen van bekwaamheid die daarin zijn omschreven.)

*N.B. Na het intoetsen van de hierna genoemde link STCW CONF. 2/33 wordt de PDF file met de betreffende STCW CONVENTION geopend. Hierna komt men via scrollen bij de bovengenoemde artikelen.

Zie verder ook opmerking over opleidingen onder het kopje “Verwijzingen naar overige delen van de Arbocatalogus Waterbouw”

SOLAS (International convention for the Safety Of Life At Sea)

De basis voor het oefenen van brandbestrijding aan boord van schepen is vastgelegd in de volgende SOLAS regelgeving:

chapter part regulation omschrijving
II-2 “Construction – Fire protection,
fire detection and fire extinction”*
E 15 “Instructions, on-board training and drills”
III “Life-saving appliances and
arrangements”*
B section 1 8 “Muster list and emergency instructions”
III “Life-saving appliances and
arrangements”*
B section 1 19 “Emergency training and drills”
IX “Management for the safe
operation of ships”*
1 t/m 6 Hoofdzaken van “International Safety Management (ISM) code”

*N.B. Na het intoetsen van de hierna genoemde link Solas convention wordt de PDF file met deze conventie geopend. Daarna komt men via scrollen bij de desbetreffende “chapters”.

ISM code

Item 8 van hoofdstuk 5 van de ISM code heeft als onderwerp “Emergency preparedness”.
In de onderliggende artikelen staat het volgende:

artikel omschrijving
8.1* The Company should identify potential emergency shipboard situations and establish procedures to
respond to them.
8.2* The Company should establish programmes for drills and exercises to prepare for emergency action
8.3* The safety management system should provide for measures ensuring that the Company’s organisation can respond at any time to hazards, accidents and emergency situations involving its ships.

*N.B. via het aanklikken van de hierna volgende link komt men bij de ISM code daarna via scrollen de desbetreffende bovengenoemde artikelen opzoeken

Regels klassenbureaus
Indien een klassenbureau aanvullende regels heeft m.b.t. genoemd onderwerp dient hier ook aan voldaan te worden

Zie verder opmerking onder het kopje “Verwijzingen naar overige delen van de Arbocatalogus Waterbouw”

D - Kleine vaartuigen, geen tankschip zijnde (D3)

Voor de kleine vaartuigen, geen tankschip zijnde gelden de volgende artikelen uit het schepenbesluit 1965 bijlage XIA hoofdstuk D:

artikel omschrijving
57* Instructies voor noodgevallen aan boord van kleine vaartuigen lid 1, 3, 4, 5, 6, 7 en 8

*N.B. Het bovengenoemde artikel 57 uit het schepenbesluit 1965 kan worden opgezocht door het intoetsen van de hierna genoemde link waarbij men eerst artikel 54 te zien krijgt en door scrollen kan men artikel 57 opzoeken.
schepenbesluit 1965 bijlage XIA hoofdstuk D

Zie verder opmerking onder het kopje “Verwijzingen naar overige delen van de Arbocatalogus Waterbouw”

E - Binnenvaart (E3)

Voor de binnenvaart zijn m.b.t. dit onderwerp geen specifieke artikelen opgenomen. Dus hier de artikelen uit de Arbo-regelgeving toepassen.
Zie verder opmerking onder het kopje “Verwijzingen naar overige delen van de Arbocatalogus Waterbouw”

Verwijzingen naar overige delen van de Arbocatalogus Waterbouw en de website "Waterbouw.nl"

Introductie, informatie, opleidingen en veiligheidssignaleringen
N.B. Hieronder volgen de onderstaande verwijzingen naar andere delen van de Arbocatalogus Waterbouw en de website “Waterbouw.nl” die te maken hebben met bovenstaande zaken:

Waterbouw Beleidsregels

artikel omschrijving
BR 3.5g-1/2 Onderzoek/maatregelen in ruimten waar gevaar bestaat voor verstikking, bedwelming of vergiftiging dan wel brand of explosie.
N.B. In de Arbocatalogus Waterbouw wordt “Besloten ruimten” uitgebreid behandeld in hoofdstuk 21.6
BR 4.6 -6. Voorkomen van verstikking of bedwelming bij toepassing van kooldioxidewaterbouw/vgm_handboek_4_34.txt · Laatst gewijzigd: 2014/05/30 21:40 door henk