Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


Inhoud

Aanverwante artikelen bij de leeswijzersOpmerkingen bij het gebruik van de aanverwante artikelen bij de leeswijzers:

Bij de aanverwante artikelen zijn er twee mogelijkheden voor doorverwijzing:

  • Indien er voor het aanverwante artikel een leeswijzer opgesteld is wordt men hiernaar doorverwezen
  • Indien er geen leeswijzer voor het desbetreffende aanverwante artikel opgesteld is wordt met doorverwezen naar het genoemde artikel in de wet- en regelgeving

Aanverwante artikelen bij leeswijzer AW art. 1 lid 3h

Dit is de leeswijzer voor “Arbeidsmiddelen”

Zie opmerking over het gebruik van de aanverwante artikelen van een leeswijzer boven aan deze bladzijde

Artikelnr. Omschrijving van artikel
Arbowet De hieronder genoemde artikelen zijn algemeen toepasbare artikelen uit de Arbowet
AW art 1 lid 3h - Definitie van arbeidsmiddelen - Dit lid van genoemd artikel is ook de basis van het onderwerp van de leeswijzer “Arbeidsmiddelen”
AW art 5 Inventarisatie en evaluatie van risico's
AW art 8 Voorlichting en onderricht
AW art 10 Voorkomen van gevaar voor derden
AW art 11 Algemene verplichtingen van de werknemers
Arbobesluit Van het Arbobesluit is heel hoofdstuk 7 van toepassing
Hierbij de verwijzing naar het 1ste artikel van hoofdstuk 7 daarna kan men verder scrollen.
AB art. 7.1 Zie opmerking hierboven
Arboregeling Het hieronder genoemde artikel is een artikel uit het Arboreglement
AR art 7.4 Modellen certificaten beproevingen en onderzoekingen.
N.B. Dit en ook het volgende artikel hebben betrekking op hijs- en hefgereedschappen aan boord van schepen.
AR art 7.5 Model register
AR art 7.6 Categorieën torenkranen, mobiele kranen en mobiele hei-installaties.
N.B. Dit en ook het volgende artikel hebben betrekking op certificatie machinisten hijskranen en funderingsmachines.
AR art 7.7 Afgifte certificaat van bekwaamheid.
Warenwetbesluit machines De EG Machinerichtlijn is een-op-een opgenomen in het Warenwetbesluit machines
Hieronder de verwijzing naar het 1ste artikel daarna kan men verder scrollen.
WWBM art. 1 Zie opmerking hierboven
Wet scheepsuitrusting Bepaalde productcategorieën van de scheepsuitrusting moeten voldoen aan de Wet scheepsuitrusting
Hieronder de verwijzing naar het 1ste artikel daarna kan men verder scrollen.
WSU art. 1 Zie opmerking hierboven
Europese richtlijnen Hieronder de belangrijkste Europese richtlijnen m.b.t. arbeidsmiddelen
89/391/EEG Dit is een algemene richtlijn betreffende de tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers op het werk.
2009/104/EG Dit is de richtlijn die in de volksmond “Richtlijn arbeidsmiddelen” wordt genoemd.
2006/42/EG Dit is de richtlijn die in de volksmond “Machinerichtlijn” wordt genoemd.Aanverwante artikelen bij leeswijzer AW art. 3 lid 1e

Dit is de leeswijzer voor “Arbobeleid m.b.t. BHV zaken”

Zie opmerking over het gebruik van de aanverwante artikelen van een leeswijzer boven aan deze bladzijde

Artikelnr. Omschrijving van artikel
Arbowet De hieronder genoemde artikelen zijn algemeen toepasbare artikelen uit de Arbowet
AW art 3 Arbobeleid - Lid 1e van dit artikel is ook de basis van het onderwerp van de leeswijzer “Arbobeleid m.b.t. BHV zaken”
AW art 5 Inventarisatie en evaluatie van risico's
AW art 8 Voorlichting en onderricht
AW art 10 Voorkomen van gevaar voor derden
AW art 11 Algemene verplichtingen van de werknemers
AW art 12 Samenwerking, overleg en bijzondere rechten van de ondernemingsraad, de personeelsvertegenwoordiging en de belanghebbende werknemers
AW art 13 Bijstand deskundige werknemers op het gebied van preventie en bescherming
AW art 14 Maatwerkregeling aanvullende deskundige bijstand bij specifieke taken op het gebied van preventie en bescherming
AW art 15 Deskundige bijstand op het gebied van bedrijfshulpverlening
AW art 15a Informatierechten deskundige werknemers en personen, bedrijfshulpverleners en arbodiensten
Arbobesluit De hieronder genoemde artikelen zijn artikelen uit het Arbobesluit
AB art 2.5c Intern noodplan.
AB art 2.5e Deskundige bijstand. Dit artikel heeft betrekking op het opstellen van een aantal zaken waaronder de RI&E maar ook op het noodplan.
AB art 3.6 Vluchtwegen en nooduitgangen.
AB art 3.7 Veilig gebruik van vluchtwegen en nooduitgangen.
AB art 3.8 Brandmelding en brandbestrijding.
AB art 3.9 Noodverlichting.
AB art 3.10 Redden van drenkelingen.
AB art 3.25 Eerste-hulpposten.
AB art 4.7 Maatregelen bij ongewilde gebeurtenissen.
Arboregeling Het hieronder genoemde artikel is een artikel uit het Arboreglement
AR art 2.0c InternnoodplanAanverwante artikelen bij leeswijzer AW art. 5

Dit is de leeswijzer m.b.t. “Inventarisatie en evaluatie van risico's”

Zie opmerking over het gebruik van de aanverwante artikelen van een leeswijzer boven aan deze bladzijde

Artikelnr. Omschrijving van artikel
Arbowet De hieronder genoemde artikelen zijn algemeen toepasbare artikelen uit de Arbowet
AW art 3 Arbobeleid
AW art 5 Inventarisatie en evaluatie van risico's - Dit artikel is ook de basis van het onderwerp van de leeswijzer “Inventarisatie en evaluatie van risico's”
AW art 6 Voorkoming en beperking van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken
AW art 8 Voorlichting en onderricht
AW art 10 Voorkomen van gevaar voor derden
AW art 11 Algemene verplichtingen van de werknemers
AW art 12 Samenwerking, overleg en bijzondere rechten van de ondernemingsraad, de personeelsvertegenwoordiging en de belanghebbende werknemers
AW art 13 Bijstand deskundige werknemers op het gebied van preventie en bescherming
AW art 14 Maatwerkregeling aanvullende deskundige bijstand bij specifieke taken op het gebied van preventie en bescherming
AW art 15a Informatierechten deskundige werknemers en personen, bedrijfshulpverleners en arbodiensten
Arbobesluit De hieronder genoemde artikelen zijn artikelen uit het Arbobesluit
AB art 1.36 Nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie m.b.t. jeugdigen.
AB art 1.41 Risico-inventarisatie en -evaluatie m.b.t. zwangere werknemers.
AB art 1.46 Nadere voorschriften m.b.t. plaatsonafhankelijke arbeid met gevaarlijke stoffen.
AB art 2.5b Aanvullende voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie.
AB art 2.5d Wijzigingen en periodieke evaluatie.
AB art 2.5e Deskundige bijstand. Dit artikel heeft betrekking op het opstellen van een aantal zaken waaronder de RI&E maar ook op het noodplan.
AB art 2.14b Uitzondering bijstand risico-inventarisatie en -evaluatie.
AB art 2.15 Maatregelen ter voorkoming of beperking van psychosociale arbeidsbelasting (hierin RI&E deel).
AB art 2.28 Veiligheids- en gezondheidsplan (RI&E deel tijdens ontwerpfase).
AB art 2.31 Taken coördinator voor de uitvoeringsfase (RI&E deel waar nodig aanpassen voor de uitvoeringsfase).
AB art 3.5c Nadere voorschriften RI&E m.b.t. explosieveiligheidsdocument.
AB art 4.2 Nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie, beoordelen (m.b.t. gevaarlijke stoffen - algemeen).
AB art 4.2a Nadere voorschriften RI&E, aanvullende registratie (m.b.t. gevaarlijke stoffen die worden ingedeeld in de categorie “voor de voortplanting vergiftig” en stoffen die gekenmerkt worden met de waarschuwingszin R64.)
AB art 4.7 Maatregelen bij ongewilde gebeurtenissen.
AB art 4.8 Ontplofbare stoffen m.b.t. RI&E.
AB art 4.13 Nadere voorschriften RI&E m.b.t. blootstelling aan kankerverwekkende of mutagene stoffen of stoffen die vrijkomen bij kankerverwekkende processen.
AB art 4.54a Asbestinventarisatie m.b.t. RI&E deel
AB art 4.85 Nadere voorschriften RI&E m.b.t. blootstelling aan biologische agentia.
AB art 4.111 Nadere voorschriften RI&E m.b.t. thuiswerken met gevaarlijke stoffen.
AB art 5.3 Beperken gevaren en risico-inventarisatie en -evaluatie m.b.t. fysieke belasting.
AB art 5.9 Risico-inventarisatie en -evaluatie m.b.t. het werken met beeldschermen.
AB art 6.7 Nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie, beoordelen en meten m.b.t. lawaai.
AB art 6.11b Nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie, beoordelen en meten m.b.t. trillingen.
AB art 6.12d Nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie, beoordelen, meten en berekenen m.b.t. optische straling.
AB art 8.2 Keuze persoonlijk beschermingsmiddel (keuze met verwijzing naar RI&E).
Arboregeling De hieronder genoemde artikelen zijn artikelen uit de Arboregeling
AR art 2.0a Procedures risico-inventarisatie en -evaluatie
AR art 2.0b Beschrijving van scenarios's m.b.t. RI&E ter voorkoming en beperking van zware ongevallen met gevaarlijke stoffen
AR art 2.0c Internnoodplan
AR art 2.1 Risico-inventarisatie en -evaluatie m.b.t. taken van deskundigen en arbodiensten
AR art 4.20a Meetfrequentie en analyse van lood in de lucht (m.b.t. RI&E gevaarlijke stoffen)
AR art 4.20b Controle van lood in het bloed (m.b.t. RI&E gevaarlijke stoffen)Aanverwante artikelen bij leeswijzer AW art. 8 (1)

Dit is de leeswijzer over “Voorlichting, onderricht en deskundigheid” (1)

In dit deel van de aanverwante artikelen m.b.t. bovengenoemde leeswijzer wordt gerefereerd naar items over “Voorlichting, onderricht en onderwijs”

Zie opmerking over het gebruik van de aanverwante artikelen van een leeswijzer boven aan deze bladzijde

Artikelnr. Omschrijving van artikel
Arbowet De hieronder genoemde artikelen zijn artikelen uit de Arbowet
AW art 8 Voorlichting en onderricht [onderwerp leeswijzer]
Arbobesluit De hieronder genoemde artikelen zijn artikelen uit het Arbobesluit
AB art 1.3 Definities onderwijs
AB art 1.10 t/m 1.15 [afdeling 3] *1 Artikelen m.b.t. Onderwijs
AB art 2.42g Veiligheidsoefeningen
AB art 4.10d Voorlichting en onderricht bij arbeid waarbij werknemers worden of kunnen worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen
AB art 4.45a Voorlichting aan werknemers die arbeid verrichten waarbij gevaar van blootstelling aan asbeststof bestaat
AB art 4.45b Onderricht aan alle werknemers die werkzaamheden verrichten waarbij zij aan asbeststof worden of kunnen worden blootgesteld
AB art 4.102 Voorlichting en onderricht indien arbeid is gericht op het werken met biologische agentia of indien werknemers hieraan blootgesteld kunnen worden
AB art 5.5 Voorlichting m.b.t. fysieke belasting
AB art 6.11 Voorlichting en onderricht aan werknemers die worden blootgesteld aan een dagelijkse blootstelling aan lawaai van 80 dB(A) of hoger en een piekgeluidsdruk van 112Pa of hoger
AB art 6.11d Voorlichting en onderricht aan werknemers die op het werk aan risico's i.v.m. mechanische trillingen worden blootgesteld
AB art 7.11a Voorlichting m.b.t. arbeidsmiddelen
Arboregeling De hieronder genoemde artikelen zijn artikelen uit de Arboregeling
AR art 1.2 t/m 1.8*2 Algemene bepalingen over opleidingen
AR art 6.5 Categorieën opleidingen m.b.t. duikwerkzaamheden en aanverwante zaken
AR art 6.6 Eindtermen m.b.t. opleidingen voor duikwerkzaamheden en aanverwante zaken

*1 via het aanklikken van deze verwijzing komt met in de Arbeidsomstandighedenbesluit bij artikel 1.10
daarna kan men via de pijl naast “Bookmark” [rechtsboven in het scherm] naar de andere genoemde artikelen.

*2 via het aanklikken van deze verwijzing komt met in de Arbeidsomstandighedenregeling bij artikel 1.2
daarna kan men via de pijl naast “Bookmark” [rechtsboven in het scherm] naar de andere genoemde artikelen.Aanverwante artikelen bij leeswijzer AW art. 8 (2)

Dit is de leeswijzer over “Deskundigen, deskundigheid, taken deskundigen en afgifte certificaten” (2)

In dit deel van de aanverwante artikelen m.b.t. bovengenoemde leeswijzer wordt gerefereerd naar items over “Deskundigen, deskundigheid, taken deskundigen en afgifte certificaten”

Zie opmerking over het gebruik van de aanverwante artikelen van een leeswijzer boven aan deze bladzijde

Artikelnr. Omschrijving van artikel
Arbowet De hieronder genoemde artikelen zijn artikelen uit de Arbowet
AW art 13 Bijstand deskundige werknemers op het gebied van preventie en bescherming
AW art 14 Maatwerkregeling aanvullende deskundige bijstand bij specifieke taken op het gebied van preventie en bescherming
AW art 14a Vangnetregeling aanvullende deskundige bijstand bij specifieke taken op het gebied van preventie en bescherming
AW art 15 Deskundige bijstand op het gebied van bedrijfshulpverlening
Arbobesluit De hieronder genoemde artikelen zijn artikelen uit het Arbobesluit
AB art 1.37 Deskundig toezicht m.b.t. jeugdigen en RI&E
AB art 2.5e Deskundige bijstand m.b.t. RI&E
AB art 2.6a t/m 2.14c [afd. 3] *1 Arbodiensten en deskundigen
AB art 3.46 Deskundig toezicht m.b.t. jeugdigen
AB art 4.54d Deskundigheid bij het werken met asbest
AB art 4.106 Deskundig toezicht bij arbeid met gevaarlijke stoffen
AB art 7.6 Deskundigheid werknemers m.b.t. arbeidsmiddelen
AB art 7.32 Bedienen van torenkranen, mobiele kranen en funderingsmachines [deskundigheid]
AB art 7.39 Deskundig toezicht m.b.t. jeugdige werknemers bij het gebruik van arbeidsmiddelen en specifieke werkzaamheden
Arboregeling De hieronder genoemde artikelen zijn artikelen uit de Arboregeling
AR art 2.1 Risico-inventarisatie en -evaluatie [taken van deskundigen en arbodiensten]
AR art 2.2 Ziekteverzuimbegeleiding [taken van deskundigen en arbodiensten]
AR art 2.3 Arbeidsgezondheidskundig onderzoek [taken van deskundigen en arbodiensten]
AR art 2.11 Afgifte certificaat arbodienst
AR art 2.15 Afgifte certificaat van vakbekwaamheid arbeidshygiëne
AR art 2.16 Afgifte certificaat van vakbekwaamheid veiligheidskunde
AR art 2.17 Afgifte certificaat van vakbekwaamheid arbeids- en organisatiekunde
AR art 4.14 Afgifte certificaat van bekwaamheid gasdeskundige
AR art 4.16 Afgifte certificaat van vakbekwaamheid springmeester
AR art 4.17e Afgifte procescertificaat opsporen conventionele explosieven
AR art 4.27 Afgifte certificaten [certificatiebepalingen arbeid met asbest en crocidoliet]
AR art 6.3 Afgifte certificaat duikploegleider, duikarbeid en duikmedische begeleiding
AR art 6.3a Afgifte certificaat duikerarts
AR art 7.7 Afgifte certificaat van vakbekwaamheid [voor machinisten hijskranen en funderingsmachines]

*1 via het aanklikken van deze verwijzing komt met in de Arbeidsomstandighedenbesluit bij artikel 2.6a
daarna kan men via de pijl naast “Bookmark” [rechtboven in het scherm] naar de andere genoemde artikelen.Aanverwante artikelen bij leeswijzer AB art. 2.15

Dit is de leeswijzer over “Psychosociale arbeidsbelasting”

Zie opmerking over het gebruik van de aanverwante artikelen van een leeswijzer boven aan deze bladzijde

Artikelnr. Omschrijving van artikel
Arbowet De hieronder genoemde artikelen zijn algemeen toepasbare artikelen uit de Arbowet
AW art 1 Definities (zie voor psychosociale arbeidsbelasting lid 3 item e en f)
AW art 3 Arbobeleid
AW art 5 Inventarisatie en evaluatie van risico's
AW art 8 Voorlichting en onderricht
Arbobesluit Het hieronder genoemde artikel uit het Arbobesluit hoofdstuk 2 heeft betrekking op de psychosociale arbeidsbelasting
AB art 2.15 Psychosociale arbeidsbelasting (dit artikel is ook onderwerp/titel van de leeswijzer)Aanverwante artikelen bij leeswijzer AB art. 2.28

Dit is de leeswijzer voor “Ontwerp-, V&G-, VGM-, project-, reparatie- en noodplannen met RI&E”

Zie opmerking over het gebruik van de aanverwante artikelen van een leeswijzer boven aan deze bladzijde

Artikelnr. Omschrijving van artikel
Arbowet De hieronder genoemde artikelen zijn algemeen toepasbare artikelen uit de Arbowet
AW art 3 Arbobeleid
AW art 5 Inventarisatie en evaluatie van risico's
AW art 8 Voorlichting en onderricht
AW art 10 Voorkomen van gevaar voor derden
AW art 11 Algemene verplichtingen van de werknemers
AW art 12 Samenwerking, overleg en bijzondere rechten van de ondernemingsraad, de personeelsvertegenwoordiging en de belanghebbende werknemers
AW art 13 Bijstand deskundige werknemers op het gebied van preventie en bescherming
AW art 14 Maatwerkregeling aanvullende deskundige bijstand bij specifieke taken op het gebied van preventie en bescherming
AW art 15 Deskundige bijstand op het gebied van bedrijfshulpverlening
AW art 15a Informatierechten deskundige werknemers en personen, bedrijfshulpverleners en arbodiensten
AW art 19 Samenwerking verschillende werkgevers
Arbobesluit De hieronder genoemde artikelen zijn artikelen uit het Arbobesluit
AB art 2.5b Aanvullende voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie.
AB art 2.5c Intern noodplan.
AB art 2.5d Wijzigingen en periodieke evaluatie.
AB art 2.5e Deskundige bijstand. Dit artikel heeft betrekking op het opstellen van een aantal zaken waaronder de RI&E maar ook op het noodplan.
AB art 2.26 Algemene uitgangspunten inzake veiligheid en gezondheid bij het ontwerpen van een bouwwerk
AB art 2.27 Kennisgeving
AB art 2.28 Veiligheids- en gezondheidsplan
Dit artikel is ook onderwerp/titel van de leeswijzer “Veiligheids- en gezondheidsplan”
AB art 2.29 Aanstelling coördinatoren
AB art 2.30 Taken coördinator voor de ontwerpfase
AB art 2.31 Taken coördinator voor de uitvoeringsfase
AB art 2.32 Aanvullende verplichtingen opdrachtgever
AB art 2.33 Aanvullende verplichtingen uitvoerende partij
AB art 2.34 Verplichtingen ontwerpende partij
AB art 2.35 Verplichtingen werkgever
AB art 3.6 Vluchtwegen en nooduitgangen.
AB art 3.7 Veilig gebruik van vluchtwegen en nooduitgangen.
AB art 3.8 Brandmelding en brandbestrijding.
AB art 3.9 Noodverlichting.
AB art 3.10 Redden van drenkelingen.
AB art 3.25 Eerste-hulpposten.
AB art 4.7 Maatregelen bij ongewilde gebeurtenissen.
AB art 8.4 Algemene vereisten veiligheids- en gezondheidssignalering.
Arboregeling Het hieronder genoemde artikel is een artikel uit het Arboreglement
AR art 2.0c InternnoodplanAanverwante artikelen bij leeswijzer AB art. 3.2

Dit is de leeswijzer over “Inrichting arbeidsplaatsen - Algemene vereisten”

Zie opmerking over het gebruik van de aanverwante artikelen van een leeswijzer boven aan deze bladzijde

Artikelnr. Omschrijving van artikel
Arbowet De hieronder genoemde artikelen zijn algemeen toepasbare artikelen uit de Arbowet
AW art 3 Arbobeleid
AW art 5 Inventarisatie en evaluatie van risico's
AW art 8 Voorlichting en onderricht
AW art 10 Voorkomen van gevaar voor derden
Arbobesluit De hieronder genoemde artikelen uit het Arbobesluit hoofdstuk 2 hebben betrekking op het bouwproces van kantoren, werkplaatsen, magazijnen etc.
AB art 2.23 Definities
AB art 2.24 Aanwijzing
AB art 2.25 Toepasselijkheid
AB art 2.26 Algemene uitgangspunten inzake veiligheid en gezondheid bij het ontwerpen van een bouwwerk
AB art 2.27 Melding
AB art 2.28 Veiligheids- en gezondheidsplan
AB art 2.29 Aanstelling coördinatoren
AB art 2.30 Taken coördinator voor de ontwerpfase
AB art 2.31 Taken coördinator voor de uitvoeringsfase
AB art 2.32 Aanvullende verplichtingen opdrachtgever
AB art 2.33 Aanvullende verplichtingen uitvoerende partij
AB art 2.34 Verplichtingen ontwerpende partij
AB art 2.35 Verplichtingen werkgever
De hieronder genoemde artikelen uit het Arbobesluit hoofdstuk 3 “inrichting arbeidsplaatsen” hebben betrekking op algemene voorschriften
AB art 3.1 Begrippen m.b.t. elektrische installaties
AB art 3.1a Toepasselijkheid
De hieronder genoemde artikelen uit het Arbobesluit hoofdstuk 3 “inrichting arbeidsplaatsen” hebben betrekking op algemene verplichtingen van de werkgever
AB art 3.1b Gebruiksvoorschrift
AB art 3.2 Algemene vereisten
Dit artikel is ook onderwerp/titel van de leeswijzer “Inrichting arbeidsplaatsen”
AB art 3.3 Stabiliteit en stevigheid
AB art 3.4 Elektrische installaties
AB art 3.5 Elektronische, bedienings- en andere werkzaamheden aan of nabij een elektrische installatie
De hieronder genoemde artikelen uit het Arbobesluit hoofdstuk 3 “inrichting arbeidsplaatsen” hebben betrekking op voorzieningen in noodsituaties
AB art 3.6 Vluchtwegen en nooduitgangen
AB art 3.7 Veilig gebruik van vluchtwegen en nooduitgangen
AB art 3.8 Brandmelding en brandbestrijding
AB art 3.9 Noodverlichting
AB art 3.10 Redden van drenkelingen
De hieronder genoemde artikelen uit het Arbobesluit hoofdstuk 3 “inrichting arbeidsplaatsen” hebben betrekking op inrichtingseisen
AB art 3.11 Vloeren, muren en plafonds van arbeidsplaatsen
AB art 3.12 Ramen en bovenlichtvoorzieningen van de ruimten
AB art 3.13 Deuren, beweegbare hekken en andere doorgangen
AB art 3.14 Verbindingswegen
AB art 3.15 Markering gevaarlijke plaatsen
AB art 3.16 Voorkomen valgevaar
AB art 3.17 Voorkomen gevaar door voorwerpen, producten, vloeistoffen of gassen
AB art 3.18 Specifieke maatregelen voor roltrappen, rolpaden en laadplatforms
AB art 3.19 Afmetingen en luchtvolume van ruimten; bewegingsruimte op de arbeidsplaats
De hieronder genoemde artikelen uit het Arbobesluit hoofdstuk 3 “inrichting arbeidsplaatsen” hebben betrekking op ontspanningsruimten en andere voorzieningen
AB art 3.20 Ontspanningsruimten
AB art 3.21 Nachtverblijven
AB art 3.22 Kleedruimten
AB art 3.23 Wasgelegenheden en doucheruimten
AB art 3.24 Toiletten en wastafels
AB art 3.25 Eerste hulpposten
De hieronder genoemde artikelen uit het Arbobesluit hoofdstuk 3 “inrichting arbeidsplaatsen” hebben betrekking op aanvullende voorschriften bouwplaatsen
AB art 3.26 Schakelbepaling
AB art 3.27 Algemene vereisten
AB art 3.28 Stabiliteit en stevigheid
AB art 3.29 Elektrische installaties en leidingen
AB art 3.30 Bouwputten, tunnels, uitgravingen en andere ondergrondse werkzaamheden en grondverzetwerkzaamheden
AB art 3.31 Metaal- en betonconstructies, bekistingen en zware prefab-elementen
De hieronder genoemde artikelen uit het Arbobesluit hoofdstuk 3 “inrichting arbeidsplaatsen” hebben betrekking op zwangere werknemers en werknemers tijdens de lactatie
AB art 3.47 Schakelbepaling
AB art 3.48 RustruimtenAanverwante artikelen bij leeswijzer AB art. 3.4

Dit is de leeswijzer over “Elektriciteit”

Zie opmerking over het gebruik van de aanverwante artikelen van een leeswijzer boven aan deze bladzijde

Artikelnr. Omschrijving van artikel
Arbowet De hieronder genoemde artikelen zijn algemeen toepasbare artikelen uit de Arbowet
AW art 3 Arbobeleid
AW art 5 Inventarisatie en evaluatie van risico's
AW art 8 Voorlichting en onderricht
AW art 10 Voorkomen van gevaar voor derden
Arbobesluit De hieronder genoemde artikelen uit het Arbobesluit hoofdstuk 3 hebben betrekking op de inrichting van arbeidsplaatsen en dan specifiek de elektrische installaties
AB art 3.1 Begrippen [m.b.t. elektrische installaties]
AB art 3.4 Elektrische installaties (dit artikel is ook onderwerp/titel van de leeswijzer “Elektriciteit”)
AB art 3.5 Elektrotechnische, bedienings- en andere werkzaamheden aan of nabij een elektrische installatie
AB art 3.9 Noodverlichting
AB art 3.29 Elektrische installaties en leidingenAanverwante artikelen bij leeswijzer AB art. 3.5g

Dit is de leeswijzer m.b.t. “Besloten ruimten”

Zie opmerking over het gebruik van de aanverwante artikelen van een leeswijzer boven aan deze bladzijde

Artikelnr. Omschrijving van artikel
Arbowet De hieronder genoemde artikelen zijn algemeen toepasbare artikelen uit de Arbowet
AW art 3 Arbobeleid
AW art 5 Inventarisatie en evaluatie van risico's
AW art 8 Voorlichting en onderricht
AW art 10 Voorkomen van gevaar voor derden
Arbobesluit De hieronder genoemde artikelen uit het Arbobesluit hoofdstuk 1 hebben betrekking op jeugdigen
AB art 1.35 Definitie
AB art 1.36 Nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie
AB art 1.37 Deskundig toezicht
AB art 1.38 Arbeidsgezondheidskundig onderzoek
AB art 1.39 Uitzonderingen leerlingen en studenten in onderwijsinrichtingen
De hieronder genoemde artikelen uit het Arbobesluit hoofdstuk 1 hebben betrekking op zwangere werknemers en werknemers tijdens lactatie
AB art 1.40 Definitie
AB art 1.41 Risico-inventarisatie en -evaluatie
AB art 1.42 Organisatie van de arbeid
Het hieronder genoemde artikel uit het Arbobesluit hoofdstuk 2 heeft betrekking op winningsindustrieën in dagbouw, ondergronds of met behulp van boringen.
n.b. hierbij wordt echter aangegeven dat deze afdeling n.v.t. is op arbeid verricht in winningindustrieën met behulp van baggermaterieel. I.v.m. het belang van dit artikel wordt het desondanks hier toch genoemd
AB art 2.42a Werkvergunning
De hieronder genoemde artikelen uit het Arbobesluit hoofdstuk 3 hebben betrekking op de inrichting van arbeidsplaatsen waar explosieve atmosferen aanwezig kunnen zijn
AB art 3.5b Samenwerking en coördinatie
AB art 3.5c Nadere voorschriften risico-inventarisatie en - evaluatie; explosieveiligheidsdocument
AB art 3.5d Algemene preventieve maatregelen
AB art 3.5e Maatregelen in gevarenzones
AB art 3.5f Bijzondere maatregelen
AB art 3.5g Gevaar voor verstikking, bedwelming, vergiftiging, brand of explosie
(dit artikel is ook onderwerp/titel van de leeswijzer “Besloten ruimten” )
AB art 3.5h Veiligheid aan, op of in tankschepen
De hieronder genoemde artikelen uit het Arbobesluit hoofdstuk 3 “inrichting arbeidsplaatsen” hebben betrekking op voorzieningen in noodsituaties
AB art 3.6 Vluchtwegen en nooduitgangen
AB art 3.7 Veilig gebruik van vluchtwegen en nooduitgangen
AB art 3.8 Brandmelding en brandbestrijding
AB art 3.9 Noodverlichting
Het hieronder genoemde artikel uit het Arbobesluit hoofdstuk 3 heeft betrekking op de inrichting van arbeidsplaatsen met aanvullende voorschriften voor winningsindustrieën in dagbouw
n.b. hierbij wordt echter aangegeven dat deze afdeling n.v.t. is op arbeid verricht in winningindustrieën met behulp van baggermaterieel. I.v.m. het belang van dit artikel wordt het desondanks hier toch genoemd
AB art 3.34 Gevaar voor explosie
De hieronder genoemde artikelen uit het Arbobesluit hoofdstuk 4 hebben betrekking op de definities en toepasselijkheid m.b.t. gevaren i.v.m. blootstelling aan gevaarlijke stoffen
AB art 4.1 Definities (gevaarlijke stoffen)
AB art 4.1a Toepasselijkheid
De hieronder genoemde artikelen uit het Arbobesluit hoofdstuk 4 hebben betrekking op de zorgplicht, maatregelen en nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie m.b.t. gevaren i.v.m. blootstelling aan gevaarlijke stoffen
AB art 4.1b Zorgplicht van de werkgever
AB art 4.1c Beperken van blootstelling; algemene preventieve maatregelen
AB art 4.2 Nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie, beoordelen
AB art 4.2a Nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie, aanvullende registratie
De hieronder genoemde artikelen uit het Arbobesluit hoofdstuk 4 hebben betrekking op de grenswaarden, arbeidshygiënische strategie en ventilatie i.v.m. blootstelling aan gevaarlijke stoffen
AB art 4.3 Grenswaarden
AB art 4.4 Arbeidshygiënische strategie
AB art 4.5 Ventilatie
De hieronder genoemde artikelen uit het Arbobesluit hoofdstuk 4 hebben betrekking op maatregelen bij specifieke omstandigheden i.v.m. blootstelling aan gevaarlijke stoffen
AB art 4.6 Voorkomen van ongewilde gebeurtenissen
AB art 4.7 Maatregelen bij ongewilde gebeurtenissen
De hieronder genoemde artikelen uit het Arbobesluit hoofdstuk 4 hebben betrekking op bijzondere bepalingen inzake arbeidsgezondheidskundig onderzoek i.v.m. blootstelling aan gevaarlijke stoffen
AB art 4.10a Onderzoek (Arbeidskundig)
AB art 4.10b Onderzoek en biologische grenswaarden
AB art 4.10c Dossiers en registratie
De hieronder genoemde artikelen uit het Arbobesluit hoofdstuk 4 hebben betrekking op bijzondere bepalingen inzake voorlichting en onderricht i.v.m. blootstelling aan gevaarlijke stoffen
AB art 4.10d Voorlichting en onderricht
De hieronder genoemde artikelen uit het Arbobesluit hoofdstuk 4 hebben betrekking op de blootstelling aan kankerverwekkende of mutagene stoffen en kankerverwekkende processen
AB art 4.11 Definities
AB art 4.12 Schakelbepaling
AB art 4.13 Nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie
AB art 4.15 Lijst van werknemers
AB art 4.16 Grenswaarden
AB art 4.17 Voorkomen van blootstelling; vervangen
AB art 4.18 Voorkomen of beperken van blootstelling
AB art 4.19 Beperken van blootstelling
AB art 4.20 Hygiënische beschermingsmaatregelen
AB art 4.21 Abnormaal blootstellingsniveau
AB art 4.23 Uitvoering en inhoud van onderzoek
Het hieronder genoemde artikel uit het Arbobesluit hoofdstuk 4 heeft betrekking op bijzondere categorieën werknemers
AB art 4.105 Arbeidsverboden voor gevaarlijke stoffen en biologische agentia
Arboregeling De hieronder genoemde artikelen uit de Arboregeling hebben betrekking op de veiligheid aan op of in tankschepen
AR art 4.1 Definities m.b.t. veiligheid aan op of in tankschepen
AR art 4.2 Toepassingsgebied m.b.t. veiligheid aan op of in tankschepen
N.b. artikelen 4.3 t/m 4.15 uit de Arboregeling hebben ook betrekking op tankschepen deze hier echter niet allemaal weergegevenAanverwante artikelen bij leeswijzer AB art. 3.8

(N.B. Het onderstaande onderwerp is gekoppeld aan AB art. 3.8 maar ook het brandbestrijdings/evacuatiedeel uit AW art. 3 lid 1e en 3 hebben hier betrekking op)

Dit is de leeswijzer m.b.t. “Brand, brandpreventie en brandbestrijding”

Zie opmerking over het gebruik van de aanverwante artikelen van een leeswijzer boven aan deze bladzijde

Artikelnr. Omschrijving van artikel
Arbowet De hieronder genoemde artikelen zijn algemeen toepasbare artikelen uit de Arbowet
AW art 3 Arbobeleid
Hierbij heeft lid 1e betrekking op “brandbestrijding en evacuatie van werknemers”. In lid 3 wordt aangegeven dat de werkgever zorg draagt voor een goede verdeling van bevoegdheden en verantwoordelijkheden tussen werkgever en werkzame personen.
AW art 5 Inventarisatie en evaluatie van risico's
AW art 6 Voorkoming en beperking van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken
AW art 8 Voorlichting en onderricht
AW art 10 Voorkomen van gevaar voor derden
AW art 11 Algemene verplichtingen van de werknemers
AW art 12 Samenwerking, overleg en bijzondere rechten van de ondernemingsraad, de personeelsvertegenwoordiging en de belanghebbende werknemers
AW art 15 Deskundige bijstand op het gebied van bedrijfshulpverlening
AW art 15a Informatierechten deskundige werknemers en personen, bedrijfshulpverleners en arbodiensten
Arbobesluit De hieronder genoemde artikelen zijn artikelen uit het Arbobesluit
AB art 1.17 Politie en brandweer
AB art 2.5c Internnoodplan. Dit artikel heeft betrekking op het opstellen, beproeven en evalueren van het noodplan.
AB art 2.5d Wijzigingen en periodieke evaluatie. Dit artikel heeft betrekking op de RI&E maar ook op het noodplan.
AB art 2.5e Deskundige bijstand. Dit artikel heeft betrekking op het opstellen van een aantal zaken waaronder de RI&E maar ook op het noodplan.
AB art 3.6 Vluchtwegen en nooduitgangen
AB art 3.7 Veilig gebruik van vluchtwegen en nooduitgangen
AB art 3.8 Brandmelding en brandbestrijding
Dit artikel is ook de basis van het onderwerp van de leeswijzer “Brand, brandpreventie en brandbestrijding”
Zie verder opmerking over artikel uit de Arbowet in de aanhef boven deze tabel
AB art 4.7 Maatregelen bij ongewilde gebeurtenissen
Arboregeling De hieronder genoemde artikelen zijn artikelen uit de Arboregeling
AR art 2.0c Internnoodplan
Bijlage II Behorende bij artikel 2.0c van de Arbeidsomstandighedenregeling

N.B.
Bovenstaande artikelen hebben betrekking op artikelen uit de Arbowet, het Arbobesluit en de Arboregeling. In bijlage 34 zijn ook verwijzingen gemaakt naar de overige wet- en regelgeving m.b.t. genoemd onderwerp.


Aanverwante artikelen bij leeswijzer AB art. 3.10

Dit is de leeswijzer m.b.t. “In het water vallen”

Zie opmerking over het gebruik van de aanverwante artikelen van een leeswijzer boven aan deze bladzijde

Artikelnr. Omschrijving van artikel
Arbobesluit De hieronder genoemde artikelen zijn artikelen uit het Arbobesluit
AB art.7.17d Veilig aan- en van boord komen
AB art. 8.1 Persoonlijke beschermingsmiddelenAanverwante artikelen bij leeswijzer AB art. 3.16

Dit is de leeswijzer m.b.t. “Valgevaar”

Zie opmerking over het gebruik van de aanverwante artikelen van een leeswijzer boven aan deze bladzijde

Artikelnr. Omschrijving van artikel
Arbobesluit De hieronder genoemde artikelen zijn artikelen uit het Arbobesluit
AB art. 3.10 In het water vallen
AB art. 7.17d Veilig aan- en van boord komen
AB art. 7.18b Hoogwerkers
AB art. 7.23 Algemene voorschriften betreffende het gebruik van ter beschikking gestelde arbeidsmiddelen voor tijdelijke
werkzaamheden op hoogte
AB art. 7.23a Ladders en trappen
AB art. 7.23b Steigers en stellingen
AB art. 7.23d Werkbakken
AB art. 8.1 Persoonlijke beschermingsmiddelenAanverwante artikelen bij leeswijzer AB art. 3.30

Dit is de leeswijzer voor “Het graven van en het werken in putten en sleuven”

Zie opmerking over het gebruik van de aanverwante artikelen van een leeswijzer boven aan deze bladzijde

Artikelnr. Omschrijving van artikel
Arbowet De hieronder genoemde artikelen zijn algemeen toepasbare artikelen uit de Arbowet
AW art 3 Arbobeleid
AW art 5 Inventarisatie en evaluatie van risico's
AW art 8 Voorlichting en onderricht
AW art 10 Voorkomen van gevaar voor derden
AW art 11 Algemene verplichtingen van de werknemers
Arbobesluit De hieronder genoemde artikelen zijn artikelen uit het Arbobesluit
AB art 2.26 Algemene uitgangspunten inzake veiligheid en gezondheid bij het ontwerpen van een bouwwerk
AB art 2.35 Verplichtingen werkgever
Uit hoofdstuk 3 afdeling 2 van het Arbobesluit “Aanvullende voorschriften bouwplaatsen” de volgende artikelen:
AB art 3.26 Schakelbepalingen
AB art 3.27 Algemene vereisten
AB art 3.28 Stabiliteit en stevigheid
AB art 3.30 Bouwputten, tunnels, uitgravingen en andere ondergrondse werkzaamheden en grondverzetwerkzaamheden Dit artikel is ook onderwerp/titel van de leeswijzer “Bouwputten, tunnels, uitgravingen en andere ondergrondse werkzaamheden en grondverzetwerkzaamheden”

Aanverwante artikelen bij leeswijzer AB art. 4.1

Dit is de leeswijzer m.b.t. “Gevaarlijke stoffen”

Zie opmerking over het gebruik van de aanverwante artikelen van een leeswijzer boven aan deze bladzijde

Artikelnr. Omschrijving van artikel
Arbowet De hieronder genoemde artikelen zijn algemeen toepasbare artikelen uit de Arbowet
AW art 3 Arbobeleid
AW art 5 Inventarisatie en evaluatie van risico's
AW art 6 Voorkoming en beperking van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken
AW art 8 Voorlichting en onderricht
AW art 10 Voorkomen van gevaar voor derden
AW art 11 Algemene verplichtingen van de werknemers
AW art 16 Nadere regels met betrekking tot arbeidsomstandigheden alsmede uitzonderingen op en uitbreidingen van toepassingsgebied
AW art 18 Arbeidsgezondheidskundig onderzoek
Arbobesluit De hieronder genoemde artikelen zijn toepasbare artikelen uit het Arbobesluit
Afdeling 1 van hoofdstuk 4 van het Arbobesluit heeft betrekking op gevaarlijke stoffen
AB art 4.1 Definities
Dit artikel is ook onderwerp/titel van de leeswijzer “Gevaarlijke stoffen”
AB art 4.1a Toepasselijkheid
AB art 4.1b Zorgplicht van de werkgever
AB art 4.1c Beperken van blootstelling; algemene preventieve maatregelen
AB art 4.2 Nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie, beoordelen
AB art 4.2a Nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie, aanvullende registratie
AB art 4.3 Grenswaarden
AB art 4.4 Arbeidshygiënische strategie
AB art 4.5 Ventilatie
AB art 4.6 Voorkomen van ongewilde gebeurtenissen
AB art 4.7 Maatregelen bij ongewilde gebeurtenissen
AB art 4.8 Ontplofbare stoffen
AB art 4.10 Conventionele explosieven
AB art 4.10a Onderzoek
AB art 4.10b Onderzoek en biologische grenswaarden
AB art 4.10d Voorlichting en onderricht (bijzondere bepalingen)
Afdeling 2 van hoofdstuk 4 van het Arbobesluit heeft betrekking op aanvullende voorschriften voor kankerverwekkende of mutagene stoffen en kankerverwekkende processen
AB art 4.11 Definities
AB art 4.12 Schakelbepaling
AB art 4.13 Nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie
AB art 4.15 Lijst van werknemers
AB art 4.16 Grenswaarden
AB art 4.17 Voorkomen van blootstelling; vervangen
AB art 4.18 Voorkomen of beperken van blootstelling
AB art 4.19 Beperken van blootstelling
AB art 4.20 Hygiënische beschermingsmaatregelen
AB art 4.21 Abnormaal blootstellingsniveau
AB art 4.23 Uitvoering en inhoud van onderzoek
Arboregeling De hieronder genoemde artikelen zijn toepasbare artikelen uit de Arboregeling
AR art 4.19 Gevaarlijke stoffen
AR art 4.19a Biologische grenswaarden
AR art 4.20 Kankerverwekkende en mutagene stoffen

* Bovengenoemde wet en regelgeving heeft betrekking op de gevaarlijke stoffen in het algemeen. Voor specifieke gevaarlijke stoffen desbetreffende leeswijzer raadplegen.

Aanverwante artikelen bij leeswijzer AB art. 4.1c

Dit is de leeswijzer m.b.t. “Werken in of met verontreinigde grond”

Zie opmerking over het gebruik van de aanverwante artikelen van een leeswijzer boven aan deze bladzijde

Artikelnr. Omschrijving van artikel
Arbowet De hieronder genoemde artikelen zijn algemeen toepasbare artikelen uit de Arbowet
AW art 3 Arbobeleid
AW art 5 Inventarisatie en evaluatie van risico's
AW art 8 Voorlichting en onderricht
AW art 10 Voorkomen van gevaar voor derden
AW art 18 Arbeidsgezondheidskundig onderzoek
Arbobesluit De hieronder genoemde artikelen uit het Arbobesluit hoofdstuk 1 hebben betrekking op jeugdigen
AB art 1.35 Definitie
AB art 1.36 Nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie
AB art 1.37 Deskundig toezicht
AB art 1.38 Arbeidsgezondheidskundig onderzoek
AB art 1.39 Uitzonderingen leerlingen en studenten in onderwijsinrichtingen
De hieronder genoemde artikelen uit het Arbobesluit hoofdstuk 1 hebben betrekking op zwangere werknemers en werknemers tijdens lactatie
AB art 1.40 Definitie
AB art 1.41 Risico-inventarisatie en -evaluatie
AB art 1.42 Organisatie van de arbeid
De hieronder genoemde artikelen uit het Arbobesluit hoofdstuk 2 hebben betrekking op het bouwproces van kantoren, werkplaatsen, magazijnen etc.
AB art 2.23 Definities
AB art 2.24 Aanwijzing
AB art 2.25 Toepasselijkheid
AB art 2.26 Algemene uitgangspunten inzake veiligheid en gezondheid bij het ontwerpen van een bouwwerk
AB art 2.27 Kennisgeving
AB art 2.28 Veiligheids- en gezondheidsplan
AB art 2.29 Aanstelling coördinatoren
AB art 2.30 Taken coördinator voor de ontwerpfase
AB art 2.31 Taken coördinator voor de uitvoeringsfase
AB art 2.32 Aanvullende verplichtingen opdrachtgever
AB art 2.33 Aanvullende verplichtingen uitvoerende partij
AB art 2.34 Verplichtingen ontwerpende partij
AB art 2.35 Verplichtingen werkgever
De hieronder genoemde artikelen uit het Arbobesluit hoofdstuk 3 hebben betrekking op de inrichting van arbeidsplaatsen waar explosieve atmosferen aanwezig kunnen zijn
AB art 3.5b Samenwerking en coördinatie
AB art 3.5c Nadere voorschriften risico-inventarisatie en - evaulatie; explosieveiligheidsdocument
AB art 3.5d Algemene preventieve maatregelen
AB art 3.5e Maatregelen in gevarenzones
AB art 3.5f Bijzondere maatregelen
Het hieronder genoemde artikel uit het Arbobesluit hoofdstuk 3 “inrichting arbeidsplaatsen” heeft betrekking op verplichtingen van de werkgever bij voor de gezondheid schadelijke atmosferen
AB art 3.5g Gevaar voor verstikking, bedwelming, vergiftiging of brand
De hieronder genoemde artikelen uit het Arbobesluit hoofdstuk 3 “inrichting arbeidsplaatsen” hebben betrekking op voorzieningen in noodsituaties
AB art 3.6 Vluchtwegen en nooduitgangen
AB art 3.7 Veilig gebruik van vluchtwegen en nooduitgangen
AB art 3.8 Brandmelding en brandbestrijding
AB art 3.9 Noodverlichting
AB art 3.10 Redden van drenkelingen
Het hieronder genoemde artikel uit het Arbobesluit hoofdstuk 3 heeft betrekking op de inrichting van arbeidsplaatsen met aanvullende voorschriften voor winningsindustrieën in dagbouw
n.b. hierbij wordt echter aangegeven dat deze afdeling n.v.t. is op arbeid verricht in winningindustrieën met behulp van baggermaterieel. I.v.m. het belang van dit artikel wordt het desondanks hier toch genoemd
AB art 3.34 Gevaar voor explosieve atmosferen
De hieronder genoemde artikelen uit het Arbobesluit hoofdstuk 4 hebben betrekking op de definities en toepasselijkheid mb.t. gevaren i.v.m. blootstelling aan gevaarlijke stoffen
AB art 4.1 Definities (gevaarlijke stoffen)
AB art 4.1a Toepasselijkheid
De hieronder genoemde artikelen uit het Arbobesluit hoofdstuk 4 hebben betrekking op de zorgplicht, maatregelen en nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie m.b.t gevaren i.v.m. blootstelling aan gevaarlijke stoffen
AB art 4.1b Zorgplicht van de werkgever
AB art 4.1c Beperken van blootstelling; algemene preventieve maatregelen
(dit artikel is ook onderwerp/titel van de leeswijzer “Werken in of met verontreinigde grond” )
AB art 4.2 Nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie, beoordelen
AB art 4.2a Nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie, aanvullende registratie
De hieronder genoemde artikelen uit het Arbobesluit hoofdstuk 4 hebben betrekking op de grenswaarden, arbeidshygiënische strategie en ventilatie i.v.m. blootstelling aan gevaarlijke stoffen
AB art 4.3 Grenswaarden
AB art 4.4 Arbeidshygiënische strategie
AB art 4.5 Ventilatie
De hieronder genoemde artikelen uit het Arbobesluit hoofdstuk 4 hebben betrekking op maatregelen bij specifieke omstandigheden i.v.m. blootstelling aan gevaarlijke stoffen
AB art 4.6 Voorkomen van ongewilde gebeurtenissen
AB art 4.7 Maatregelen bij ongewilde gebeurtenissen
De hieronder genoemde artikelen uit het Arbobesluit hoofdstuk 4 hebben betrekking op bijzondere bepalingen inzake arbeidsgezondheidskundig onderzoek i.v.m. blootstelling aan gevaarlijke stoffen
AB art 4.10a Onderzoek (Arbeidskundig)
AB art 4.10b Onderzoek en biologische grenswaarden
AB art 4.10c Dossiers en registratie
De hieronder genoemde artikelen uit het Arbobesluit hoofdstuk 4 hebben betrekking op bijzondere bepalingen inzake voorlichting en onderricht i.v.m. blootstelling aan gevaarlijke stoffen
AB art 4.10d Voorlichting en onderricht
De hieronder genoemde artikelen uit het Arbobesluit hoofdstuk 4 hebben betrekking op de blootstelling aan kankerverwekkende of mutagene stoffen en kankerverwekkende processen
AB art 4.11 Definities
AB art 4.12 Schakelbepaling
AB art 4.13 Nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie
AB art 4.15 Lijst van werknemers
AB art 4.16 Grenswaarden
AB art 4.17 Voorkomen van blootstelling; vervangen
AB art 4.18 Voorkomen of beperken van blootstelling
AB art 4.19 Beperken van blootstelling
AB art 4.20 Hygiënische beschermingsmaatregelen
AB art 4.21 Abnormaal blootstellingsniveau
AB art 4.23 Uitvoering en inhoud van onderzoek
De hieronder genoemde artikelen uit het Arbobesluit hoofdstuk 4 hebben betrekking op aanvullende voorschriften m.b.t. asbest
AB art 4.37 Definitie asbest
AB art 4.37a Schakelbepaling
AB art 4.37b Afwijkende bepalingen
AB art 4.37c Toepasselijkheid
AB art 4.44 Risicoklasse 1
AB art 4.45 Preventieve maatregelen
AB art 4.45a Voorlichting
AB art 4.45b Onderricht
AB art 4.46 Grenswaarde
AB art 4.47 Meting en monstering
AB art 4.47a Maatregelen bij overschrijding van de grenswaarde
AB art 4.47b Visuele inspectie
AB art 4.47c Melding
AB art 4.48 Risicoklasse 2
AB art 4.48a Aanvullende maatregelen
AB art 4.50 Werkplan
AB art 4.51 Hygiënische beschermingsmaatregelen
AB art 4.51a Eindbeoordeling
AB art 4.52 Arbeidsgezondheidskundig onderzoek
AB art 4.53 Registratie
AB art 4.53a Risicoklasse 3
AB art 4.54 Verzwaarde eindbeoordeling
AB art 4.54a Asbestinventarisatie
AB art 4.54b Uitzonderingen asbestinventarisatie
AB art 4.54d Deskundigheid bij het werken met asbest
Het hieronder genoemde artikel uit het Arbobesluit hoofdstuk 4 heeft betrekking op bijzondere categorieën werknemers
AB art 4.105 Arbeidsverboden voor gevaarlijke stoffen en biologische agentiaAanverwante artikelen bij leeswijzer AB art. 4.3

Dit is de leeswijzer m.b.t. “Lassen, snijden en gutsen”

Zie opmerking over het gebruik van de aanverwante artikelen van een leeswijzer boven aan deze bladzijde

Artikelnr. Omschrijving van artikel
Arbowet De hieronder genoemde artikelen zijn algemeen toepasbare artikelen uit de Arbowet
AW art 3 Arbobeleid
AW art 5 Inventarisatie en evaluatie van risico's
AW art 8 Voorlichting en onderricht
AW art 10 Voorkomen van gevaar voor derden
AW art 11 Algemene verplichtingen van de werknemers
AW art 16 Nadere regels met betrekking tot arbeidsomstandigheden alsmede uitzonderingen op en uitbreidingen van toepassingsgebied
AW art 18 Arbeidsgezondheidskundig onderzoek
Arbobesluit De hieronder genoemde artikelen zijn toepasbare artikelen uit het Arbobesluit
Afdeling 1 van hoofdstuk 4 van het Arbobesluit heeft betrekking op gevaarlijke stoffen
AB art 4.1 Definities
AB art 4.1a Toepasselijkheid
AB art 4.1b Zorgplicht van de werkgever
AB art 4.1c Beperken van blootstelling; algemene preventieve maatregelen
AB art 4.2 Nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie, beoordelen
AB art 4.2a Nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie, aanvullende registratie
AB art 4.3 Grenswaarden
Dit artikel is ook onderwerp/titel van de leeswijzer “Lassen, snijden en gutsen”
AB art 4.4 Arbeidshygiënische strategie
AB art 4.5 Ventilatie
AB art 4.6 Voorkomen van ongewilde gebeurtenissen
AB art 4.7 Maatregelen bij ongewilde gebeurtenissen
AB art 4.10a Onderzoek
AB art 4.10d Voorlichting en onderricht (bijzondere bepalingen)
Afdeling 2 van hoofdstuk 4 van het Arbobesluit heeft betrekking op aanvullende voorschriften voor kankerverwekkende of mutagene stoffen en kankerverwekkende processen
N.B. De artikelen uit afdeling 2 zijn voor het onderwerp lassen van belang indien via lasrook kankerverwekkende stoffen kunnen vrijkomen
AB art 4.11 Definities
AB art 4.12 Schakelbepaling
AB art 4.13 Nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie
AB art 4.15 Lijst van werknemers
AB art 4.16 Grenswaarden
AB art 4.17 Voorkomen van blootstelling; vervangen
AB art 4.18 Voorkomen of beperken van blootstelling
AB art 4.19 Beperken van blootstelling
AB art 4.20 Hygiënische beschermingsmaatregelen
AB art 4.21 Abnormaal blootstellingsniveau
AB art 4.23 Uitvoering en inhoud van onderzoek
Arboregeling De hieronder genoemde artikelen zijn toepasbare artikelen uit de Arboregeling
AR art 4.19 Gevaarlijke stoffen
AR art 4.20 Kankerverwekkende en mutagene stoffen
De volgende artikelen uit de beleidsregel veiligheid zeeschepen:
BR.VZ art. 5.2 “Keuring en onderhoud van acetyleen las- en snij-installaties en elektrische lastoestellen”
BR.VZ art. 5.3 “Opstelling en inrichting van acetyleen las- en snij-installaties”
BR.VZ art. 5.4 “Inrichting van elektrische lastoestellen”
BR.VZ art. 5.5 “Werkzaamheden met acetyleen las- en snij-installaties en elektrische lastoestellen”Aanverwante artikelen bij leeswijzer AB art. 4.10

Dit is de leeswijzer m.b.t. “Werkzaamheden waar explosieven kunnen voorkomen”

Zie opmerking over het gebruik van de aanverwante artikelen van een leeswijzer boven aan deze bladzijde

Artikelnr. Omschrijving van artikel
Arbowet De hieronder genoemde artikelen zijn algemeen toepasbare artikelen uit de Arbowet
AW art 3 Arbobeleid
AW art 5 Inventarisatie en evaluatie van risico's
AW art 8 Voorlichting en onderricht
AW art 10 Voorkomen van gevaar voor derden
Arbobesluit De hieronder genoemde artikelen uit het Arbobesluit hoofdstuk 1 hebben betrekking op jeugdigen
AB art 1.35 Definitie
AB art 1.36 Nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie
AB art 1.37 Deskundig toezicht
AB art 1.38 Arbeidsgezondheidskundig onderzoek
AB art 1.39 Uitzonderingen leerlingen en studenten in onderwijsinrichtingen
De hieronder genoemde artikelen uit het Arbobesluit hoofdstuk 4 hebben betrekking op de definities en toepasselijkheid m.b.t. gevaren i.v.m. blootstelling aan gevaarlijke stoffen
AB art 4.1 Definities (gevaarlijke stoffen)
AB art 4.1a Toepasselijkheid
De hieronder genoemde artikelen uit het Arbobesluit hoofdstuk 4 hebben betrekking op de zorgplicht, maatregelen en nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie m.b.t gevaren i.v.m. blootstelling aan gevaarlijke stoffen
AB art 4.1b Zorgplicht van de werkgever
AB art 4.1c Beperken van blootstelling; algemene preventieve maatregelen
(dit artikel is ook onderwerp/titel van de leeswijzer “Werken in of met verontreinigde grond” )
AB art 4.2 Nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie, beoordelen
Het hieronder genoemde artikel uit het Arbobesluit hoofdstuk 4 heeft betrekking op de arbeidshygiënische strategie i.v.m. blootstelling aan gevaarlijke stoffen
AB art 4.4 Arbeidshygiënische strategie
De hieronder genoemde artikelen uit het Arbobesluit hoofdstuk 4 hebben betrekking op maatregelen bij specifieke omstandigheden i.v.m. blootstelling aan gevaarlijke stoffen
AB art 4.6 Voorkomen van ongewilde gebeurtenissen
AB art 4.7 Maatregelen bij ongewilde gebeurtenissen
AB art 4.10 Conventionele explosieven
Dit artikel is ook onderwerp/titel van de leeswijzer “Opbaggeren van explosieven”
Het hieronder genoemde artikel uit het Arbobesluit hoofdstuk 4 heeft betrekking op bijzondere bepalingen inzake voorlichting en onderricht i.v.m. blootstelling aan gevaarlijke stoffen
AB art 4.10d Voorlichting en onderricht
Het hieronder genoemde artikel uit het Arbobesluit hoofdstuk 4 heeft betrekking op bijzondere categorieën werknemers
AB art 4.105 Arbeidsverboden voor gevaarlijke stoffen en biologische agentia
Arboregeling De hieronder genoemde artikelen uit de Arboregeling hebben betrekking op het opsporen van conventionele explosieven
AR art 4.17e Afgifte procescertificaat opsporen conventionele explosieven
Bijlage XIIAanverwante artikelen bij leeswijzer AB art. 4.18

Dit is de leeswijzer m.b.t. “Fijn stof/kwartsstof”

Zie opmerking over het gebruik van de aanverwante artikelen van een leeswijzer boven aan deze bladzijde

Artikelnr. Omschrijving van artikel
Arbowet De hieronder genoemde artikelen zijn algemeen toepasbare artikelen uit de Arbowet
AW art 3 Arbobeleid
AW art 5 Inventarisatie en evaluatie van risico's
AW art 8 Voorlichting en onderricht
AW art 10 Voorkomen van gevaar voor derden
AW art 18 Arbeidsgezondheidskundig onderzoek
Arbobesluit De hieronder genoemde artikelen uit het Arbobesluit hoofdstuk 1 hebben betrekking op jeugdigen
AB art 1.35 Definitie
AB art 1.36 Nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie
AB art 1.37 Deskundig toezicht
AB art 1.38 Arbeidsgezondheidskundig onderzoek
AB art 1.39 Uitzonderingen leerlingen en studenten in onderwijsinrichtingen
De hieronder genoemde artikelen uit het Arbobesluit hoofdstuk 1 hebben betrekking op zwangere werknemers en werknemers tijdens lactatie
AB art 1.40 Definitie
AB art 1.41 Risico-inventarisatie en -evaluatie
AB art 1.42 Organisatie van de arbeid
De hieronder genoemde artikelen uit het Arbobesluit hoofdstuk 4 hebben betrekking op de definities en toepasselijkheid m.b.t. gevaren i.v.m. blootstelling aan gevaarlijke stoffen
AB art 4.1 Definities (gevaarlijke stoffen)
AB art 4.1a Toepasselijkheid
De hieronder genoemde artikelen uit het Arbobesluit hoofdstuk 4 hebben betrekking op de zorgplicht, maatregelen en nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie m.b.t gevaren i.v.m. blootstelling aan gevaarlijke stoffen
AB art 4.1b Zorgplicht van de werkgever
AB art 4.1c Beperken van blootstelling; algemene preventieve maatregelen
AB art 4.2 Nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie, beoordelen
AB art 4.2a Nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie, aanvullende registratie
De hieronder genoemde artikelen uit het Arbobesluit hoofdstuk 4 hebben betrekking op de grenswaarden, arbeidshygiënische strategie en ventilatie i.v.m. blootstelling aan gevaarlijke stoffen
AB art 4.3 Grenswaarden
AB art 4.4 Arbeidshygiënische strategie
AB art 4.5 Ventilatie
De hieronder genoemde artikelen uit het Arbobesluit hoofdstuk 4 hebben betrekking op bijzondere bepalingen inzake arbeidsgezondheidskundig onderzoek i.v.m. blootstelling aan gevaarlijke stoffen
AB art 4.10a Onderzoek (Arbeidskundig)
AB art 4.10b Onderzoek(en biologische grenswaarden)
AB art 4.10c Dossiers en registratie
De hieronder genoemde artikelen uit het Arbobesluit hoofdstuk 4 hebben betrekking op bijzondere bepalingen inzake voorlichting en onderricht i.v.m. blootstelling aan gevaarlijke stoffen
AB art 4.10d Voorlichting en onderricht
De hieronder genoemde artikelen uit het Arbobesluit hoofdstuk 4 hebben betrekking op de blootstelling aan kankerverwekkende of mutagene stoffen en kankerverwekkende processen
AB art 4.11 Definities
AB art 4.12 Schakelbepaling
AB art 4.13 Nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie
AB art 4.15 Lijst van werknemers
AB art 4.16 Grenswaarden
AB art 4.17 Voorkomen van blootstelling; vervangen
AB art 4.18 Voorkomen of beperken van blootstelling (dit artikel is ook onderwerp/titel van de leeswijzer “Fijn stof/kwartsstof”)
AB art 4.19 Beperken van blootstelling
AB art 4.20 Hygiënische beschermingsmaatregelen
AB art 4.21 Abnormaal blootstellingsniveau
AB art 4.23 Uitvoering en inhoud van onderzoek
De hieronder genoemde artikelen uit het Arbobesluit hoofdstuk 4 hebben betrekking op specifieke gezondheidsschadelijke stoffen
AB art 4.60 Zandsteenverbod
AB art 4.61 Zandstraalverbod
Het hieronder genoemde artikel uit het Arbobesluit hoofdstuk 4 heeft betrekking op bijzondere categorieën werknemers
AB art 4.105 Arbeidsverboden voor gevaarlijke stoffen en biologische agentiaAanverwante artikelen bij leeswijzer AB art. 5.1

Dit is de leeswijzer over “Fysieke belasting”

Zie opmerking over het gebruik van de aanverwante artikelen van een leeswijzer boven aan deze bladzijde

artikelnr. omschrijving van artikel
Arbowet De hieronder genoemde artikelen zijn algemeen toepasbare artikelen uit de Arbowet
AW art 3 Arbobeleid
AW art 5 Inventarisatie en evaluatie van risico's
AW art 8 Voorlichting en onderricht
AW art 18 Arbeidsgezondheidskundig onderzoek
Arbobesluit Het hieronder genoemde artikel uit het Arbobesluit hoofdstuk 1 heeft betrekking op fysieke arbeidsbelasting
AB art 1.1 Definities algemeen (zie lid 4a)
De hieronder genoemde artikelen uit het Arbobesluit hoofdstuk 5 hebben betrekking op fysieke belasting
AB art 5.1 Definitie richtlijn (richtlijn nr 90/269/EEG) (dit artikel is ook onderwerp/titel van de leeswijzer “Fysieke belasting”)
AB art 5.2 Voorkomen gevaren
AB art 5.3 Beperken gevaren en risico-inventarisatie en -evaluatie
AB art 5.4 Ergonomische inrichting werkplekken
AB art 5.5 Voorlichting
AB art 5.6 Bijlagen richtlijn
De hieronder genoemde artikelen uit afdeling 2 van hoofdstuk 5 uit het Arbobesluit hebben betrekking op beeldschermwerk
AB art 5.7 Definities
AB art 5.8 Toepasselijkheid
AB art 5.9 Risico-inventarisatie en -evaluatie
AB art 5.10 Dagindeling van de arbeid
AB art 5.11 Maatregelen m.b.t. de bescherming van de ogen en het gezichtsvermogen van de werknemers
AB art 5.12 Voorschriften voor de inrichting van beeldschermwerkplekken
AB art 5.13 Toepasselijkheid (bijzondere sectoren en bijzondere categorieën werknemers - vervoer)
De hieronder genoemde artikelen uit het Arbobesluit hoofdstuk 6 hebben betrekking op trillingen
AB art 6.11a Definities, grenswaarden en actiewaarden
AB art 6.11b Nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie, beoordelen en meten
AB art 6.11c Voorkomen of beperken van schadelijke trillingen
AB art 6.11d Voorlichting en onderricht
AB art 6.11e Arbeidsgezondheidskundig onderzoek inzake trillingen
Arboregeling De hieronder genoemde artikelen uit de Arboregeling hoofdstuk 5 “Beeldschermarbeid” hebben betrekking op fysieke arbeidsbelasting
AR art 5.1 Apparatuur en meubilair
AR art 5.2 Inrichting van de beeldschermwerkplek
AR art 5.3 Programmatuur

N.B. De artikelen 5.1 t/m 5.6 van het Arbobesluit zijn gebaseerd op de richtlijn nr. 90/269/EEG


Aanverwante artikelen bij leeswijzer AB art. 5.7

Dit is de leeswijzer over “Beeldschermwerk”

Zie opmerking over het gebruik van de aanverwante artikelen van een leeswijzer boven aan deze bladzijde

artikelnr. omschrijving van artikel
Arbowet De hieronder genoemde artikelen zijn algemeen toepasbare artikelen uit de Arbowet
AW art 3 Arbobeleid
AW art 5 Inventarisatie en evaluatie van risico's
AW art 8 Voorlichting en onderricht
AW art 18 Arbeidsgezondheidskundig onderzoek
Arbobesluit Het hieronder genoemde artikel uit het Arbobesluit hoofdstuk 2 heeft betrekking op de psychosociale arbeidsbelasting
AB art 2.15 Psychosociale arbeidsbelasting
De hieronder genoemde artikelen uit het Arbobesluit hoofdstuk 5 hebben betrekking op fysieke belasting
AB art 5.1 Definitie richtlijn (richtlijn nr 90/269/EEG)
AB art 5.2 Voorkomen gevaren
AB art 5.3 Beperken gevaren en risico-inventarisatie en -evaluatie
AB art 5.4 Ergonomische inrichting werkplekken
AB art 5.5 Voorlichting
AB art 5.6 Bijlagen richtlijn
De hieronder genoemde artikelen uit afdeling 2 van hoofdstuk 5 uit het Arbobesluit hebben betrekking op beeldschermwerk
AB art 5.7 Definities
(dit artikel is ook onderwerp/titel van de leeswijzer “Beeldschermwerk)
AB art 5.8 Toepasselijkheid
AB art 5.9 Risico-inventarisatie en -evaluatie
AB art 5.10 Dagindeling van de arbeid
AB art 5.11 Maatregelen m.b.t. de bescherming van de ogen en het gezichtsvermogen van de werknemers
AB art 5.12 Voorschriften voor de inrichting van beeldschermwerkplekken
AB art 5.13 Toepasselijkheid (bijzondere sectoren en bijzondere categorieën werknemers - vervoer)
Arboregeling De hieronder genoemde artikelen uit de Arboregeling hoofdstuk 5 “Beeldschermarbeid” hebben betrekking op fysieke arbeidsbelasting
AR art 5.1 Apparatuur en meubilair
AR art 5.2 Inrichting van de beeldschermwerkplek
AR art 5.3 Programmatuur

N.B. De artikelen 5.1 t/m 5.6 van het Arbobesluit zijn gebaseerd op de richtlijn nr. 90/269/EEG


Aanverwante artikelen bij leeswijzer AB hoofdstuk 6, afdeling 3 art. 6.6 t/m 6.11

Dit is de leeswijzer m.b.t. “Lawaai”

Zie opmerking over het gebruik van de aanverwante artikelen van een leeswijzer boven aan deze bladzijde

artikelnr. Omschrijving van artikel
Arbobesluit De hieronder genoemde artikelen zijn toepasbare artikelen uit het Arbobesluit
AB art 9.35a Lawaai aan boord van zeeschepen en zeegaande vissersvaartuigen
AB art. 8.1 Persoonlijke beschermingsmiddelen
AR art. 8.19 Vereisten geluidssignalenAanverwante artikelen bij leeswijzer AB hoofdstuk 6, afdeling 4a en 4b art. 6.12a t/m 6.12n - Stralingen

Dit is de leeswijzer over stralingen

Zie opmerking over het gebruik van de aanverwante artikelen van een leeswijzer boven aan deze bladzijde

Artikelnr. Omschrijving van artikel
Arbowet De hieronder genoemde artikelen zijn algemeen toepasbare artikelen uit de Arbowet
AW art 3 Arbobeleid
AW art 5 Inventarisatie en evaluatie van risico's
AW art 8 Voorlichting en onderricht
AW art 10 Voorkomen van gevaar voor derden
AW art 11 Algemene verplichtingen van de werknemers
AW art 16 Nadere regels met betrekking tot arbeidsomstandigheden alsmede uitzonderingen op en uitbreidingen van toepassingsgebied
AW art 18 Arbeidsgezondheidskundig onderzoek
Arbobesluit De hieronder genoemde artikelen zijn toepasbare artikelen uit het Arbobesluit
Afdeling 4a van hoofdstuk 6 van het Arbobesluit heeft betrekking op kunstmatige optische straling
AB art 6.12a Definities
AB art 6.12b Toepassingsgebied
AB art 6.12c Grenswaarden voor blootstelling
AB art 6.12d Nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie, beoordelen, meten en berekenen
AB art 6.12e Maatregelen ter voorkoming of beperking van de blootstelling
AB art 6.12f Voorlichting en onderricht
AB art 6.12g Arbeidsgezondheidskundig onderzoek
Afdeling 4b van hoofdstuk 6 van het Arbobesluit heeft betrekking op elektromagnetische velden
AB art 6.12h Definities
AB art 6.12iToepassingsgebied
AB art 6.12jGrenswaarden voor blootstelling en actieniveaus
AB art 6.12kNadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie, beoordelen, meten en berekenen
AB art 6.12lMaatregelen ter voorkoming of beperking van de blootstelling
AB art 6.12mVoorlichting en opleiding van de werknemers
AB art 6.12nArbeidsgezondheidskundig onderzoek
AB art 6.12o MRI-apparatuurAanverwante artikelen bij leeswijzer AB art. 6.16

Dit is de leeswijzer m.b.t. “Duikarbeid”

Zie opmerking over het gebruik van de aanverwante artikelen van een leeswijzer boven aan deze bladzijde

Artikelnr. Omschrijving van artikel
Arbowet De hieronder genoemde artikelen zijn algemeen toepasbare artikelen uit de Arbowet
AW art 3 Arbobeleid
AW art 5 Inventarisatie en evaluatie van risico's
AW art 8 Voorlichting en onderricht
AW art 11 Verplichting werknemer
AW art 19 Samenwerking verschillende werkgevers
Arbobesluit De hieronder genoemde artikelen uit het Arbobesluit hoofdstuk 6 hebben betrekking op werken onder overdruk
AB art 6.13 Definities en toepasselijkheid
AB art 6.14 Geschiktheid
AB art 6.14a Arbeidsgezondheidskundig onderzoek
AB art 6.14b Duikerarts
AB art 6.15 Veiligheidsmaatregelen
AB art 6.16 Duikarbeid (dit artikel is ook onderwerp/titel van de leeswijzer)
AB art 6.17 Melding duikarbeid
AB art 6.18 Compressiekamer duikarbeid
AB art 6.19 Caissonarbeid
AB art 6.20 Compressiekamer en caissonarbeid
Het hieronder genoemde artikel uit het Arbobesluit hoofdstuk 9 heeft betrekking op de verplichtingen van zelfstandigen en meewerkende werkgevers
AB art 9.5 Verplichtingen van zelfstandigen en meewerkende werkgevers
Arboregeling De hieronder genoemde artikelen uit de Arboregeling hebben betrekking op certificatie m.b.t. arbeid onder overdruk
AR art 6.1 Eisen voor de aanwijzing als certificerende instelling op het werkveld duikarbeid
De hieronder genoemde artikelen uit de Arboregeling hebben betrekking op opleidingen m.b.t. arbeid onder overdruk
AR art 6.5 Afgifte certificaat duikarts, duiker, niet zijnde brandweerduiker, duikploegleider, niet zijnde brandweerduikploegleider en duikmedisch begeleider
AR art 6.6 Afgifte certificaat brandweerduiker en brandweerduikploegleider
Het hieronder genoemde artikel uit de Arboregeling heeft betrekking op vrijstelling
AR art 6.8 Vrijstelling certificaat duikarbeid leerlingen
De hieronder genoemde items hebben betrekking op bijlagen uit de arboregeling
Bijlage XVI Deze bijlage behoort bij de artikel 6.1 2de lid en heeft betrekking op aanwijzing en toezicht van certificatie-instellingen belast met persoonscertificatie op het gebied van Werken onder Overdruk
Bijlage XVIa Deze bijlage behoort bij het artikel 6.5 1ste lid en heeft betrekking op het certificatieschema voor het persoonscertificaat Duikerarts
Bijlage XVIb Deze bijlage behoort bij het artikel 6.5 2de lid en heeft betrekking op het certificatieschema voor het persoonscertificaat Duikploegleider
Bijlage XVIc Deze bijlage behoort bij het artikel 6.5 3de lid en heeft betrekking op het certificatieschema voor het persoonscertificaat Duikarbeid
Bijlage XVId Deze bijlage behoort bij het artikel 6.5 4de lid en heeft betrekking op het certificatieschema voor het persoonscertificaat Duikmedisch Begeleider
Bijlage XVIe Deze bijlage behoort bij het artikel 6.6 1ste lid en heeft betrekking op het certificatieschema voor het persoonscertificaat Duikploegleider bij de brandweer
Bijlage XVIf Deze bijlage behoort bij het artikel 6.6 2de lid en heeft betrekking op het certificatieschema voor het persoonscertificaat Duikarbeid bij de brandweerAanverwante artikelen bij leeswijzer AB art. 7.17c

Dit is de leeswijzer m.b.t. “Stortmaterieel”

Zie opmerking over het gebruik van de aanverwante artikelen van een leeswijzer boven aan deze bladzijde

Artikelnr. Omschrijving van artikel
Arbowet De hieronder genoemde artikelen zijn algemeen toepasbare artikelen uit de Arbowet
AW art 3 Arbobeleid
AW art 5 Inventarisatie en evaluatie van risico's
AW art 8 Voorlichting en onderricht
AW art 10 Voorkomen van gevaar voor derden
Arbobesluit De hieronder genoemde artikelen uit het Arbobesluit hoofdstuk 1 hebben betrekking op jeugdigen
AB art 1.35 Definitie
AB art 1.36 Nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie
AB art 1.37 Deskundig toezicht
AB art 1.38 Arbeidsgezondheidskundig onderzoek
AB art 1.39 Uitzonderingen leerlingen en studenten in onderwijsinrichtingen
Het hieronder genoemde artikel uit het Arbobesluit hoofdstuk 3 heeft betrekking op de inrichtingseisen van het projectgebied m.b.t. stortmaterieel
AB art 3.14 Verbindingswegen
De hieronder genoemde artikelen uit het Arbobesluit hoofdstuk 7 hebben betrekking op de toepasselijkheid en definitie m.b.t. arbeidsmiddelen waaronder stortmaterieel
AB art 7.1 Arbeidsmiddelen buiten gebruik
AB art 7.2 Arbeidsmiddelen met een CE-markering
AB art 7.2a Definitie keuring
De hieronder genoemde artikelen uit het Arbobesluit hoofdstuk 7 hebben betrekking op algemene voorschriften m.b.t. arbeidsmiddelen waaronder stortmaterieel
AB art 7.3 Geschiktheid arbeidsmiddelen
AB art 7.4 Deugdelijkheid arbeidsmiddelen en ongewilde gebeurtenissen
AB art 7.4a Keuringen
AB art 7.5 Montage, demontage, onderhoud, reparatie en reiniging van arbeidsmiddelen
AB art 7.6 Deskundige werknemers
AB art 7.7 Veiligheidsvoorzieningen i.v.m. bewegende delen van arbeidsmiddelen
AB art 7.8 Verlichting
AB art 7.9 Hoge en lage temperaturen
AB art 7.10 Alarmsignalen
AB art 7.11 Loskoppelen arbeidsmiddel
AB art 7.11a Voorlichting
De hieronder genoemde artikelen 7.12 t/m 7.16 uit het Arbobesluit hoofdstuk 7 hebben betrekking op arbeidsmiddelen waaronder stortmaterieel met een bedieningssysteem
AB art 7.12 Schakelbepaling
AB art 7.13 Bedieningssystemen
AB art 7.14 In werking stellen van arbeidsmiddelen
AB art 7.15 Stopzetten van arbeidsmiddelen
AB art 7.16 Noodstopvoorziening
De hieronder genoemde artikelen 7.17 t/m 7.20 uit het Arbobesluit hoofdstuk 7 hebben betrekking op aanvullende voorschriften specifieke arbeidsmiddelen en werkzaamheden
AB art 7.17 Schakelbepaling
AB art 7.17a Uitrusting mobiele arbeidsmiddelen
AB art 7.17b Uitrusting mobiele arbeidsmiddelen met eigen aandrijving
AB art 7.17c Gebruik mobiele arbeidsmiddelen (dit artikel is ook onderwerp/titel van de leeswijzer)
AB art 7.18 Hijs- en hefwerktuigen
AB art 7.18a Hijs- en hefwerktuigen voor niet-geleide lasten
AB art 7.20 Hijs- en hefgereedschap
De hieronder genoemde artikelen 7.31 t/m 7.36a uit het Arbobesluit hoofdstuk 7 hebben betrekking op aanvullende bepalingen voor bouwplaatsen m.b.t. arbeidsmiddelen waaronder stortmaterieel
AB art 7.31 Schakelbepaling
AB art 7.35 Grondverzet- en materieelverladingsmachines
De hieronder genoemde artikelen uit het Arbobesluit hebben betrekking op aanvullende voorschriften winningsindustrieën in dagbouw, ondergronds of met behulp van boringen m.b.t. arbeidsmiddelen waaronder stortmaterieel
AB art 7.36a Schakelbepaling
AB art 7.36b Arbeidsmiddelen
De hieronder genoemde artikelen uit het Arbobesluit hebben betrekking op jeugdige werknemers m.b.t. arbeidsmiddelen waaronder stortmaterieel
AB art 7.38 Schakelbepaling
AB art 7.39 Deskundig toezichtAanverwante artikelen bij leeswijzer AB art. 7.17d

Dit is de leeswijzer m.b.t. “Veilig aan- en van boord komen”

Zie opmerking over het gebruik van de aanverwante artikelen van een leeswijzer boven aan deze bladzijde

Artikelnr. Omschrijving van artikel
Arbobesluit De hieronder genoemde artikelen zijn toepasbare artikelen uit het Arbobesluit
AB art. 3.10 In het water vallen
AB art. 8.1 Persoonlijke beschermingsmiddelenAanverwante artikelen bij leeswijzer AB art. 7.18

Dit is de leeswijzer m.b.t. “Hijs- en hefwerktuigen”

Zie opmerking over het gebruik van de aanverwante artikelen van een leeswijzer boven aan deze bladzijde

Artikelnr. Omschrijving van artikel
Arbowet De hieronder genoemde artikelen zijn algemeen toepasbare artikelen uit de Arbowet
AW art 3 Arbobeleid
AW art 5 Inventarisatie en evaluatie van risico's
AW art 8 Voorlichting en onderricht
AW art 10 Voorkomen van gevaar voor derden
Arbobesluit De hieronder genoemde artikelen uit het Arbobesluit hoofdstuk 1 hebben betrekking op jeugdigen
AB art 1.35 Definitie
AB art 1.36 Nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie
AB art 1.37 Deskundig toezicht
AB art 1.38 Arbeidsgezondheidskundig onderzoek
AB art 1.39 Uitzonderingen leerlingen en studenten in onderwijsinrichtingen
De hieronder genoemde artikelen uit het Arbobesluit hoofdstuk 7 hebben betrekking op de toepasselijkheid en definitie m.b.t. arbeidsmiddelen waaronder hijs- en hefwerktuigen
AB art 7.1 Arbeidsmiddelen buiten gebruik
AB art 7.2 Arbeidsmiddelen met een CE-markering
AB art 7.2a Definitie keuring
De hieronder genoemde artikelen uit het Arbobesluit hoofdstuk 7 hebben betrekking op algemene voorschriften m.b.t. arbeidsmiddelen waaronder hijs- en hefwerktuigen
AB art 7.3 Geschiktheid arbeidsmiddelen
AB art 7.4 Deugdelijkheid arbeidsmiddelen en ongewilde gebeurtenissen
AB art 7.4a Keuringen
AB art 7.5 Montage, demontage, onderhoud, reparatie en reiniging van arbeidsmiddelen
AB art 7.6 Deskundige werknemers
AB art 7.7 Veiligheidssvoorzieningen i.v.m. bewegende delen van arbeidsmiddelen
AB art 7.8 Verlichting
AB art 7.9 Hoge en lage temperaturen
AB art 7.10 Alarmsignalen
AB art 7.11 Loskoppelen arbeidsmiddel
AB art 7.11a Voorlichting
De hieronder genoemde artikelen 7.12 t/m 7.16 uit het Arbobesluit hoofdstuk 7 hebben betrekking op arbeidsmiddelen waaronder hijs- en hefwerktuigen met een bedieningssysteem
AB art 7.12 Schakelbepaling
AB art 7.13 Bedieningssystemen
AB art 7.14 In werking stellen van arbeidsmiddelen
AB art 7.15 Stopzetten van arbeidsmiddelen
AB art 7.16 Noodstopvoorziening
De hieronder genoemde artikelen 7.17 t/m 7.20 uit het Arbobesluit hoofdstuk 7 hebben betrekking op aanvullende voorschriften specifieke arbeidsmiddelen en werkzaamheden
AB art 7.17 Schakelbepaling
AB art 7.17a Uitrusting mobiele arbeidsmiddelen
AB art 7.17b Uitrusting mobiele arbeidsmiddelen met eigen aandrijving
AB art 7.17c Gebruik mobiele arbeidsmiddelen
AB art 7.18 Hijs- en hefwerktuigen (dit artikel is ook onderwerp/titel van de leeswijzer)
AB art 7.18a Hijs- en hefwerktuigen voor niet-geleide lasten
AB art 7.20 Hijs- en hefgereedschap
De hieronder genoemde artikelen 7.26, 7.27, 7.29 en 7.30 uit het Arbobesluit hoofdstuk 7 hebben betrekking op voorschriften bij het laden en lossen van schepen
AB art 7.26 Verwerken van goederen of materialen
AB art 7.27 Tuigplannen en bind- of hijsmiddelen
AB art 7.29 Hijs- en hefwerktuigen en hijs- en hefgereedschappen aan boord van schepen
AB art 7.30 Gewichtsaanduiding op zware voorwerpen
De hieronder genoemde artikelen 7.31 t/m 7.36a uit het Arbobesluit hoofdstuk 7 hebben betrekking op aanvullende bepalingen voor bouwplaatsen m.b.t. arbeidsmiddelen waaronder hijs- en hefwerktuigen
AB art 7.31 Schakelbepaling
AB art 7.32 Bedienen van torenkranen, mobiele kranen en funderingsmachines
AB art 7.35 Grondverzet- en materieelverladingsmachines
De hieronder genoemde artikelen uit het Arbobesluit hebben betrekking op aanvullende voorschriften winningsindustrieën in dagbouw, ondergronds of met behulp van boringen m.b.t. arbeidsmiddelen waaronder hijs- en hefwerktuigen
AB art 7.36a Schakelbepaling
AB art 7.36b Arbeidsmiddelen
De hieronder genoemde artikelen uit het Arbobesluit hebben betrekking op jeugdige werknemers m.b.t. arbeidsmiddelen waaronder hijs- en hefwerktuigen
AB art 7.38 Schakelbepaling
AB art 7.39 Deskundig toezicht
Arboregeling De hieronder genoemde artikelen uit de Arboregeling paragraaf 7.2 hebben betrekking op hijs- en hefwerktuigen en hijs- en hefgereedschap aan boord van schepen
AR art 7.4 Modellen certificaten beproevingen en onderzoekingen
AR art 7.5 Model register
De hieronder genoemde artikelen uit de Arboregeling paragraaf 7.3 hebben betrekking op certificatie machinisten hijskranen en funderingsmachines
AR art 7.6 Categorieën torenkranen, mobiele kranen en mobiele hei-installaties
AR art 7.7 Afgifte certificaat van vakbekwaamheid
De hieronder genoemde artikelen 8.22 t/m 8.26 hebben betrekking op hand en armseinen
AR art 8.22 Algemene vereisten inzake hand en armseinen
AR art 8.23 Seingever
AR art 8.24 Ontvanger van seinen
AR art 8.25 Kenbaarheid seingever
AR art 8.26 Voorkomen onduidelijkheid seinen
Warenwetbesluit De volgende artikelen uit het Warenwetbesluit machines hoofdstuk 1 hebben betrekking op
“Algemene bepalingen”.

Van dit hoofdstuk worden hieronder alleen de artikelen genoemd die betrekking hebben op hijsen en heffen
WWBM art. 1 Definities
WWBM art. 1a Uitzonderingen op toepassing
WWBM art. 2 Verbodsbepalingen
In hoofdstuk 2 uit het Warenwetbesluit machines zijn bepalingen opgenomen m.b.t. tot de “Vervaardiging”.
Van dit hoofdstuk wordt het 1ste item getoond, voor overige items scrollen.
WWBM art. 3 Bepalingen m.b.t. veiligheid en gezondheid
In hoofdstuk 3 uit het Warenwetbesluit machines zijn bepalingen opgenomen m.b.t. tot
“Keuring en certificering”.

Van dit hoofdstuk wordt het 1ste item getoond, voor overige items scrollen.
WWBM art. 5 CE-markering
De volgende artikelen uit het Warenwetbesluit machines hoofdstuk 4 hebben betrekking op
“Verkeer en gebruik”.

Van dit hoofdstuk worden hieronder alleen de belangrijkste artikelen genoemd die betrekking hebben op hijsen en heffen
WWBM art. 6d Periodieke keuringen van hijskranen
WWBM art. 6f Kraanboek en certificaten m.b.t. hijskranen
Het volgende artikel uit de Warenwetregeling machines heeft betrekking op de indeling van hijskranen in categorieën.
WWRM art. 2a Afbakening van de categorie mobiele kranen en torenkranen
Het volgende artikel uit de Technische Voorschriften Binnenschepen
(Wet- en regelgeving Binnenvaart, hoofdstuk 03 “Regels vanuit de Binnenvaartwet+2006/87/EG”, item 1 “Technische Voorschriften Binnenschepen”, bijlage II, deel II, hoofdstuk 11 “Inrichting en uitrusting van de schepen”) heeft betrekking op de kranen aan boord van binnenschepen.
art. 11.12 Kranen aan boord van binnenschepen (toegang tot dit artikel via "Easy rules" Database IVW ) - n.b. in het scherm dat nu verschijnt in de rechterbovenhoek “Binnenvaart” aanklikken en daarna via het aanklikken van “Wet- en regelgeving” en de hierboven genoemde aanwijzingen naar het betreffende artikel gaan
ROS RIJN Het volgende artikel uit het Reglement onderzoek schepen op de Rijn 1995
ROS RIJN 1995 art. 11.12 Kranen aan boord van schepen die vallen onder het “Reglement onderzoek schepen op de Rijn 1995”Aanverwante artikelen bij leeswijzer AB art. 7.18b

Dit is de leeswijzer m.b.t. “Hoogwerkers”
Zie opmerking over het gebruik van de aanverwante artikelen van een leeswijzer boven aan deze bladzijde

Artikelnr. Omschrijving van artikel
Arbobesluit De hieronder genoemde artikelen zijn toepasbare artikelen uit het Arbobesluit
AB art. 7.2 Arbeidsmiddelen met een CE-markering
AB art. 7.3 Geschiktheid arbeidsmiddelen
AB art. 7.4 Deugdelijkheid arbeidsmiddelen en ongewilde gebeurtenissen
AB art. 7.4a Keuringen
AB art. 7.5 Montage, demontage, onderhoud, reparatie en reiniging van arbeidsmiddelen
AB art. 7.6 Deskundigheid werknemers
AB art. 7.7 Veiligheidsvoorzieningen in verband met bewegende delen van arbeidsmiddelen
AB art. 7.8 Verlichting
AB art. 7.11a Voorlichting
AB art. 7.13 Bedieningssystemen
AB art. 7.14 In werking stellen van arbeidsmiddelen
AB art. 7.15 Stopzetten van arbeidsmiddelen
AB art. 7.16 Noodstopvoorziening
AB art. 7.17a Uitrusting mobiele arbeidsmiddelen
AB art. 7.17b Uitrusting mobiele arbeidsmiddelen met eigen aandrijving
AB art. 7.17c Gebruik mobiele arbeidsmiddelen
AB art. 7.18 Hijs- en hefwerktuigen
AB art. 7.18b Hijs- en hefwerktuigen voor personen
AB art. 7.23 Algemene voorschriften betreffende het gebruik van ter beschikking gestelde arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte
Andere leeswijzer De hieronder genoemde verwijzingen zijn verwijzingen naar toepasbare informatie uit andere leeswijzers
AB art. 3.16 Valgevaar
AB art. 8.1 Persoonlijke beschermingsmiddelenAanverwante artikelen bij leeswijzer AB art. 7.20

Dit is de leeswijzer m.b.t. “Hijs- en hefgereedschap”

Zie opmerking over het gebruik van de aanverwante artikelen van een leeswijzer boven aan deze bladzijde

Artikelnr. Omschrijving van artikel
Arbowet De hieronder genoemde artikelen zijn algemeen toepasbare artikelen uit de Arbowet
AW art 3 Arbobeleid
AW art 5 Inventarisatie en evaluatie van risico's
AW art 8 Voorlichting en onderricht
AW art 10 Voorkomen van gevaar voor derden
Arbobesluit De hieronder genoemde artikelen uit het Arbobesluit hoofdstuk 1 hebben betrekking op jeugdigen
AB art 1.35 Definitie
AB art 1.36 Nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie
AB art 1.37 Deskundig toezicht
AB art 1.38 Arbeidsgezondheidskundig onderzoek
AB art 1.39 Uitzonderingen leerlingen en studenten in onderwijsinrichtingen
De hieronder genoemde artikelen uit het Arbobesluit hoofdstuk 7 hebben betrekking op de toepasselijkheid en definitie m.b.t. arbeidsmiddelen waaronder hijs- en hefgereedschap
AB art 7.2 Arbeidsmiddelen met een CE-markering
AB art 7.2a Definitie keuring
De hieronder genoemde artikelen uit het Arbobesluit hoofdstuk 7 hebben betrekking op algemene voorschriften m.b.t. arbeidsmiddelen waaronder hijs- en hefgereedschap
AB art 7.3 Geschiktheid arbeidsmiddelen
AB art 7.4 Deugdelijkheid arbeidsmiddelen en ongewilde gebeurtenissen
AB art 7.4a Keuringen
AB art 7.5 Montage, demontage, onderhoud, reparatie en reiniging van arbeidsmiddelen
AB art 7.6 Deskundige werknemers
AB art 7.11a Voorlichting
Het hieronder genoemde artikel 7.20 uit het Arbobesluit hoofdstuk 7 heeft betrekking op aanvullende voorschriften specifieke arbeidsmiddelen en werkzaamheden
AB art 7.20 Hijs- en hefgereedschap (dit artikel is ook onderwerp/titel van de leeswijzer)
De hieronder genoemde artikelen 7.26, 7.27, 7.29 en 7.30 uit het Arbobesluit hoofdstuk 7 hebben betrekking op voorschriften bij het laden en lossen van schepen
AB art 7.26 Verwerken van goederen of materialen
AB art 7.27 Tuigplannen en bind- of hijsmiddelen
AB art 7.29 Hijs- en hefwerktuigen en hijs- en hefgereedschappen aan boord van schepen
AB art 7.30 Gewichtsaanduiding op zware voorwerpen
Warenwetbesluit Het volgende artikel uit de Warenwetbesluit machines heeft betrekking op de definitie van hijs- en hefgereedschappen.
WWBM art. 1 Definitie van hijs- en hefgereedschappen (7de opsommingsteken)Aanverwante artikelen bij leeswijzer AB art. 7.23a

Dit is de leeswijzer m.b.t. “Ladders en trappen”

Zie opmerking over het gebruik van de aanverwante artikelen van een leeswijzer boven aan deze bladzijde

Artikelnr. Omschrijving van artikel
Arbobesluit De hieronder genoemde artikelen zijn toepasbare artikelen uit het Arbobesluit
AB art. 7.2 Arbeidsmiddelen met een CE-markering
AB art. 7.3 Geschiktheid arbeidsmiddelen
AB art. 7.4 Deugdelijkheid arbeidsmiddelen en ongewilde gebeurtenissen
AB art. 7.4a Keuringen
AB art. 7.5 Montage, demontage, onderhoud, reparatie en reiniging van arbeidsmiddelen
AB art. 7.6 Deskundigheid werknemers
AB art. 7.11a Voorlichting
AB art. 7.23 Algemene voorschriften betreffende het gebruik van ter beschikking gestelde arbeidsmiddelen voor tijdelijke
werkzaamheden op hoogte
AB art. 7.23a Specifieke bepalingen betreffende het gebruik van ladders en trappen
Andere leeswijzer De hieronder genoemde verwijzing is een verwijzing naar toepasbare informatie uit een andere leeswijzer
AB art. 3.16 ValgevaarAanverwante artikelen bij leeswijzer AB art. 7.23b

Dit is de leeswijzer m.b.t. “Steigers en stellingen”

Zie opmerking over het gebruik van de aanverwante artikelen van een leeswijzer boven aan deze bladzijde

Artikelnr. Omschrijving van artikel
Arbobesluit De hieronder genoemde artikelen zijn toepasbare artikelen uit het Arbobesluit
AB art. 7.2 Arbeidsmiddelen met een CE-markering
AB art. 7.3 Geschiktheid arbeidsmiddelen
AB art. 7.4 Deugdelijkheid arbeidsmiddelen en ongewilde gebeurtenissen
AB art. 7.4a Keuringen
AB art. 7.5 Montage, demontage, onderhoud, reparatie en reiniging van arbeidsmiddelen
AB art. 7.6 Deskundigheid werknemers
AB art. 7.11a Voorlichting
AB art. 7.23 Algemene voorschriften betreffende het gebruik van ter beschikking gestelde arbeidsmiddelen voor tijdelijke
werkzaamheden op hoogte
AB art. 7.23b Specifieke bepalingen betreffende steigers
AB art. 7.34 Steigers (Aanvullende voorschriften voor bouwplaatsen)
Andere leeswijzer De hieronder genoemde verwijzing is een verwijzing naar toepasbare informatie uit een andere leeswijzer
AB art. 3.16 ValgevaarAanverwante artikelen bij leeswijzer AB art. 7.23d

Dit is de leeswijzer m.b.t. “Werkbakken”
Zie opmerking over het gebruik van de aanverwante artikelen van een leeswijzer boven aan deze bladzijde

Artikelnr. Omschrijving van artikel
Arbobesluit De hieronder genoemde artikelen zijn toepasbare artikelen uit het Arbobesluit
AB art. 7.2 Arbeidsmiddelen met een CE-markering
AB art. 7.3 Geschiktheid arbeidsmiddelen
AB art. 7.4 Deugdelijkheid arbeidsmiddelen en ongewilde gebeurtenissen
AB art. 7.4a Keuringen
AB art. 7.5 Montage, demontage, onderhoud, reparatie en reiniging van arbeidsmiddelen
AB art. 7.6 Deskundigheid werknemers
AB art. 7.11a Voorlichting
AB art. 7.18 Hijs- en hefwerktuigen
AB art. 7.18b Hijs- en hefwerktuigen voor personen
AB art. 7.23 Algemene voorschriften betreffende het gebruik van ter beschikking gestelde arbeidsmiddelen voor tijdelijke
werkzaamheden op hoogte
AB art. 7.23d Specifieke bepalingen betreffende het gebruik van werkbakken
Andere leeswijzer De hieronder genoemde verwijzingen zijn verwijzingen naar toepasbare informatie uit andere leeswijzers
AB art. 3.16 Valgevaar
AB art. 8.1 Persoonlijke beschermingsmiddelenAanverwante artikelen bij leeswijzer AB art. 8.1

Dit is de leeswijzer m.b.t. “Persoonlijke beschermingsmiddelen”

Zie opmerking over het gebruik van de aanverwante artikelen van een leeswijzer boven aan deze bladzijde

Basisinformatie over wet- en regelgeving m.b.t. PBM's

Artikelnr. Omschrijving van artikel
Arbobesluit De hieronder genoemde artikelen zijn algemeen toepasbare artikelen uit het Arbobesluit
AB art 8.2 Keuze persoonlijk beschermingsmiddel
AB art 8.3 Beschikbaarheid en gebruik persoonlijke beschermingsmiddelenOverige informatie over wet- en regelgeving m.b.t. PBM's

Artikelnr. Omschrijving van artikel
Arbowet De hieronder genoemde artikelen zijn algemeen toepasbare artikelen uit de Arbowet
AW art 3 lid 1b Arbeidshygiënische strategie met pbm's als maatregel van de laagste orde
AW art 8 lid 3 en 4 Voorlichting en onderricht m.b.t. PBM's
AW art 11 lid b Algemene verplichtingen van de werknemers m.b.t. PBM's
AW art 44 Kosten van naleving van de regels komen niet ten laste van werknemers
Arbobesluit De hieronder genoemde artikelen zijn algemeen toepasbare artikelen uit het Arbobesluit
AB art 4.18 lid 3 en 4 Voorkomen of beperken van blootstelling aan kankerverwekkende of mutagene stoffen en kankerverwekkende processen d.m.v. PBM's als andere methodes om blootstelling te voorkomen technische niet uitvoerbaar zijn
AB art 4.20 lid 5 Hygiënische beschermingsmaatregelen m.b.t. PBM's die gedragen dienen te worden of gedragen zijn bij het voorkomen of beperken van blootstelling aan kankerverwekkende of mutagene stoffen en kankerverwekkende processen
AB art 4.48a lid 2a Aanvullende maatregelen m.b.t. PBM's voor het werken met asbest en asbesthoudende stoffen
AB art 4.89 lid 4 t/m 7 Hygiënische beschermingsmaatregelen
AB art 6.8 lid 7 t/m 11 Maatregelen ter voorkoming of beperking van de blootstelling aan lawaai d.m.v. PBM's
AB art 6.9 WeekgemiddeldeAanverwante artikelen bij leeswijzer AB art. 8.4

Dit is de leeswijzer voor “Veiligheidssignalering”

Zie opmerking over het gebruik van de aanverwante artikelen van een leeswijzer boven aan deze bladzijde

Artikelnr. Omschrijving van artikel
Arbowet De hieronder genoemde artikelen zijn algemeen toepasbare artikelen uit de Arbowet
AW art 3 Arbobeleid
AW art 5 Inventarisatie en evaluatie van risico's
AW art 8 Voorlichting en onderricht
AW art 10 Voorkomen van gevaar voor derden
AW art 11 Algemene verplichtingen van de werknemers
Arbobesluit De hieronder genoemde artikelen zijn artikelen uit het Arbobesluit
AB art 2.26 Algemene uitgangspunten inzake veiligheid en gezondheid bij het ontwerpen van een bouwwerk
AB art 2.35 Verplichtingen werkgever
AB art 3.6 Vluchtwegen en nooduitgangen.
AB art 3.7 Veilig gebruik van vluchtwegen en nooduitgangen.
AB art 8.4 Algemene vereisten veiligheids- en gezondheidssignalering.
Dit artikel is ook onderwerp/titel van de leeswijzer “Algemene vereisten veiligheids- en gezondheidssignalering”
Arboregeling Het hieronder genoemde artikel is een artikel uit het Arboreglement
AR art 8.1 Vereisten
AR art 8.2 Permanente signalering
AR art 8.3 Occasionele signalering
AR art 8.4 Vrije keuze van signalering
AR art 8.5 Gebruik van kleuren
AR art 8.6 Noodinstallatie
AR art 8.7 Controle licht- en geluidssignalen
AR art 8.8 Bescherming specifieke werknemers
AR art 8.9 Algemene eisen veiligheidsborden
AR art 8.10 Soorten borden
bijlage XVIIIDit is een bijlage bij art. AR 8.10
AR art 8.11 Plaatsing borden
AR art 8.12 Reservoirs en leidingen met gevaarlijke stoffen
AR art 8.13 Aanbrengen van signalering op reservoirs en leidingen
AR art 8.14 Plaatsing op leidingen
AR art 8.15 Signalering bij opslag gevaarlijke stoffen
AR art 8.16 Wijze van gebruik lichtsignalen
AR art 8.17 Uniformiteit
AR art 8.18 Bijzondere lichtsignalen
AR art 8.19 Vereisten geluidssignalen
AR art 8.20 Algemene vereisten inzake de mondelinge medeling
AR art 8.21 Gebruikte taal
AR art 8.22 Algemene vereisten inzake hand en armseinen
AR art 8.23 Seingever
AR art 8.24 Ontvanger van seinen
AR art 8.25 Kenbaarheid seingever
AR art 8.26 Voorkomen onduidelijke seinen
bijlage XIXDit is een bijlage bij art. AR 8.26
AR art 8.27 signalering van obstakels en gevaarlijke plaatsen
AR art 8.28 Afstemming signalering op obstakel of gevaarlijke plaats
AR art 8.29 Vereisten inzake markering van verkeerswegen

Aanverwante artikelen bij leeswijzer KEW art. 1

Dit is de leeswijzer over ioniserende straling

Zie opmerking over het gebruik van de aanverwante artikelen van een leeswijzer boven aan deze bladzijde

Artikelnr. Omschrijving van artikel
Arbowet De hieronder genoemde artikelen zijn algemeen toepasbare artikelen uit de Arbowet
AW art 3 Arbobeleid
AW art 5 Inventarisatie en evaluatie van risico's
AW art 8 Voorlichting en onderricht
AW art 10 Voorkomen van gevaar voor derden
AW art 11 Algemene verplichtingen van de werknemers
AW art 16 Nadere regels met betrekking tot arbeidsomstandigheden alsmede uitzonderingen op en uitbreidingen van toepassingsgebied
AW art 18 Arbeidsgezondheidskundig onderzoek
Arbobesluit De hieronder genoemde artikelen zijn toepasbare artikelen uit het Arbobesluit
Afdeling 1 van hoofdstuk 4 van het Arbobesluit heeft betrekking op gevaarlijke stoffen
AB art 4.1 Definities
AB art 4.1a Toepasselijkheid
AB art 4.1b Zorgplicht van de werkgever
AB art 4.1c Beperken van blootstelling; algemene preventieve maatregelen
AB art 4.2 Nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie, beoordelen
AB art 4.2a Nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie, aanvullende registratie
AB art 4.3 Grenswaarden
AB art 4.4 Arbeidshygiënische strategie
AB art 4.5 Ventilatie
AB art 4.6 Voorkomen van ongewilde gebeurtenissen
AB art 4.7 Maatregelen bij ongewilde gebeurtenissen
AB art 4.10a Onderzoek
AB art 4.10d Voorlichting en onderricht (bijzondere bepalingen)
Afdeling 2 van hoofdstuk 4 van het Arbobesluit heeft betrekking op aanvullende voorschriften voor kankerverwekkende of mutagene stoffen en kankerverwekkende processen
AB art 4.11 Definities
AB art 4.12 Schakelbepaling
AB art 4.13 Nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie
AB art 4.15 Lijst van werknemers
AB art 4.16 Grenswaarden
AB art 4.17 Voorkomen van blootstelling; vervangen
AB art 4.18 Voorkomen of beperken van blootstelling
AB art 4.19 Beperken van blootstelling
AB art 4.20 Hygiënische beschermingsmaatregelen
AB art 4.21 Abnormaal blootstellingsniveau
AB art 4.23 Uitvoering en inhoud van onderzoek
Arboregeling De hieronder genoemde artikelen zijn toepasbare artikelen uit de Arboregeling
AR art 4.19 Gevaarlijke stoffen
AR art 4.20 Kankerverwekkende en mutagene stoffen
Kernenergiewet De hieronder genoemde artikelen zijn toepasbare artikelen uit de kernenergiewet
KEW art. 1 Begripsbepalingen en werkingssfeer
Dit artikel is ook onderwerp/titel van de leeswijzer “Ioniserende straling”
KEW art. 15 t/m 21 Artikelen m.b.t. vergunningen
KEW art. 22 t/m 89 Overige artikelen uit de KEW die men kan raadplegen indien nodig
waterbouw/aanverwante_artikelen.txt · Laatst gewijzigd: 2019/03/06 14:33 door assist