Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen
Naar inhoudsopgave, inleiding, instructie, hoofdstuk 1, 2, 3, 4, 5a, 5b, 6, 7, 8, 9a, 9b, 10, 11 , 12

Instructie Veiligheidssignalisatie

 1. Voor de binnenvaart en de zeevaart is er onderscheid in wet- en regelgeving met betrekking tot verplichte veiligheidssignalisatie en bebording op schepen. In deze uitgave is per bord aangegeven welke verplicht zijn op binnenvaartschepen en/of zeeschepen.
  Hierbij is de volgende gradatie aangegeven:
  - Toepassing wettelijk verplicht (internationaal IMO en/ of nationaal ARBO)
  - Toepassing geadviseerd door de Vereniging van Waterbouwers. Vrij toepasbaar naar eigen praktische behoefte en/of eigen bedrijfsbeleid.
 2. De verplichting voor het aanbrengen van signalisatie m.b.t. specifieke reddingsmiddelen of andere voorzieningen is alleen van toepassing als de betreffende middelen aanwezig zijn aan boord.
 3. In de wetgeving wordt met betrekking tot signalisatie op details onderscheid gemaakt in de IMO resoluties en de ARBO regeling.
  Dit kan verschillen opleveren in specifieke signaleringen voor binnenvaart en zeevaart.
  Aangezien het hier gaat om details waarbij de wetgeving niet altijd even duidelijk c.q. consequent is, adviseert de Vereniging van Waterbouwers indien er een bepaalde signalering vereist is deze gelijk te houden voor zeevaart en binnenvaart. Dit laatste is ook zo verwerkt in dit handboek. Een van deze zaken betreft onder andere de vluchtwegmarkering.
 4. Voor de binnenvaartschepen met beperkt Certificaat van Deugdelijkheid (CVD) de veiligheidssignalering aanhouden volgens de richtlijnen die in dit handboek zijn aangegeven voor de zeevaart.
 5. Bij een aantal signaleringen zijn uitvoeringen met en zonder tekst aangegeven. Hierbij zijn de volgende opties mogelijk die in de codes zijn verwerkt.

  • code incl. NL is uitvoering met Nederlandse tekst
  • code incl. EN is uitvoering met Engelse tekst
  • code zonder toevoeging is uitvoering zonder tekst.Instructions for use

 1. When it comes to inland shipping and sea-going vessels, different legislation and regulations apply concerning the compulsory safety signals and signs on ships. In this publication, an indication is provided of whether a sign is compulsory for inland shipping or for sea-going vessels.
  The indications are in observance of the following different levels:
  - Display compulsory by law (international IMO and/or national ARBO)
  - Display recommended by the DDA (Dutch Dredging Association). Display is voluntary according to practical need and/or company policy
 2. Signage that applies to certain specific life-saving equipment or other provisions is compulsory only if the equipment and provisions are present on board.
 3. The law makes a distinction between the IMO resolutions and the ARBO regulations when it comes to certain signage details.This can result in differences in specific signs for inland shipping and for seagoing vessels. As this concerns details about which legislation is not always clear or consistent, the Dutch Dredging Association (DDA) recommends that when signage is required, it will be kept the same for sea-going vessels as for inland shipping. This is the approach followed in this handbook. One of the areas to which this is relevant is that of escape route signage.
 4. For inland shipping vessels with a restricted Certificate of Seaworthiness (known as CVD in Dutch), the safety signage should be applied in accordance with the guidelines provided in this handbook for sea-going vessels.
 5. A number of signs appear with implementation indications either with or without text. In this case, the following options are possible as incorporated in the codes.

  • code incl. NL means implementation with Dutch text.
  • code incl. EN means implementation with English text.
  • code without further addition means implementation without text.
waterbouw/instructie_veiligheidssignalisatie.txt · Laatst gewijzigd: 2014/05/19 18:40 door henk