Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


Trefwoorden index

A

aan- en afvoer van materieel en personen
aan de grond lopen
aanrijdingen (algemeen)
aanrijdingen (door materieel)
aansprakelijkheid
aanvaringen (algemeen)
aanvaringen (bij laden van beunschepen)
accommodatie (beschikbaarheid kantoren, werkplaats etc op projecten)
accu
acculaadplaatsen
acetyleen (zie autogeen lassen en snijbranden)
adembescherming
adviesrecht OR
afbraamschijven
afgravingen "in den droge"
A-frame barges (bokkebakken)
afvalstoffen
afvalstoffen (op zee)
agressie
aids
alarmploegen
alarmrollen
alcohol, drugs en medicijnen
alcoholbeleid
algemene maatregel van bestuur
algemene wet bestuursrecht
alleen werken (onder hoofdstuk "Noodorganisatie")
alleen werken (survey)
alleenwerken bij boosters (zie item 7)
ankeren
arbeidsgezondheidskundig onderzoek (1)
arbeidsgezondheidskundig onderzoek (2)
arbeidshygiënische strategie m.b.t. RI&E (basis)
arbeidshygiënische strategie m.b.t. brandpreventie/-bestrijding
arbeidshygiënische strategie m.b.t. fysieke belasting
arbeidshygiënische strategie m.b.t. lassen, snijden en gutsen
arbeidsinspectie (oude benaming nu Inspectie SZW)
arbeidsmiddelen
arbeidsomstandigheden binnenvaart
arbeidsomstandighedenwet-indeling
arbeidstijdenbesluit
arbeidstijdenbesluit vervoer
arbeidstijdenwet
arbeidswetgeving
arbobeleid pbm’s
arbobesluit
Arbocatalogus "Werken onder overdruk"
arbo-coördinator
arbodienst
arbo-informatiebladen
arboregeling
arbowet
archeologische vondsten (in de waterbodem)
asbest
asbestbesluit milieubeheer
audiometrisch onderzoek
audit
audit - definitie
auditor
autogeen lassen en snijbranden
autolaadkranenB

backhoe (lepelkraanbaggerponton)
bakkenzuigers
basiselementen van een Veiligheidsmanagementsysteem
bedolven worden onder grondmassa (af-/ontgravingen/ophogingen)
bedrijfshulpverlening (I)
BHV - noodorganisatie aan de wal (II) - voor overige noodoraginsatie(s) binnen het bedrijf (waaronder aan boord) zie onder “N”
bedrijfsinterne milieuzorg
bedrijfsinterne milieuzorg (project)
bedrijfsproces (systeemmodel)
beeldschermwerk (onderdeel van repeterende bewegingen)
beknellen (graafketting van horizontale drainagemachine)
beknellen (stortleidingen)
belastingsbegrenzing
beleidsregels - zie onder kopje “Arbocatalogus”
beleidsverklaring - zie onder kopje “Bruikbaarheid VCA”
bemanningseisenbesluit zeevaart
benzine
Beoordelingsrichtlijn voor het onderhoudssysteem duik- en caissonmaterieel
bereikbaarheid -boosterstation (zie item 2)
bescherming van overige lichaamsdelen
beschutting
besloten ruimten - algemeen
besloten ruimten m.b.t. baggerinstallatie
besloten ruimten - beunschepen (zie item 2)
besloten ruimten en uitlaatgassen
besluit lozingsvoorschriften)
bestuursrecht
beunschepen
beveiliging tegen verdrinking
beveiligingen overbruggen
bevoegd gezag
bevoegdheden en verantwoordelijkheden
bezwaar of beroep
bikken
binnenklimaat
binnenvaartbesluit
binnenvaartregeling
binnenvaartwet
binnenvaart (vaarbewijs)
biologische agentia
bliksem
bliksem (stort)
blusinstallaties
blusmiddelen
blusstoffen
bodemgesteldheid "in den droge"
bodemgesteldheid "in den natte"
boete, bestuurlijk
bokkebakken (A-frames barges)
boosterstations
bouwbesluit
bouwproces
bouwstoffenbesluit
branche RI&E
brand (hoofdstuk over brand, brandpreventie en brandbestrijding)
brandalarmsystemen
brandbare gassen
brandbestrijding
brandblusinstallaties - algemeen
brandblusinstallaties - vaste brandblusinstallaties
brandblusmiddelen
branddetectie
branddriehoek/brandvijfhoek (zie 2de kopje in deze paragraaf)
branden (snijbranden)
brandgevaarlijke stoffen (opslag) - zie onder kopje “Opslag brandgevaarlijke stoffen”
brandklassen
brandmeldinstallaties
brandpreventie
brandrol
brandstof (distributie)
brandstof (maatregelen m.b.t. brandgevaar)
brandstof (maatregelen m.b.t. lekkage en morsen)
brandstof (maatregelen m.b.t. overvullen)
brandstofdamp (zie item 7)
brandtheorie (zie 3de kopje in deze paragraaf)
brandwaarschuwingssystemen
brandweeruitrusting
brekers (zie item 5 en 6)
bressen (zie item 2)
bulldozers
bunker- en transportbakken
bunkeren
burgerlijk wetboek
burnout

C

D

E

F

G

H

I-J

K

L

M

N-O

natte stort (onderwaterstort)
Nederlands grondgebied
Nederlands Normalisatie Instituut, NNI
NEN 14001
NEN 3011
NEN 3140
NEN 9001
NEN norm
niet geleide lasten
noodorganisatie(s) binnen het bedrijf
noodplannen
noodstop
noodverlichting
normadressant
normalisering
notified body
NPR 5001 Nederlandse Praktijkrichtlijn


oeverwerk
OHSAS
oil pollution prevention certificate
olielekkage (bij distributie)
omgekeerde bewijslast
omgevingsrisico's ("in den natte")
omgevingsrisico's (bij ontgravingen, afgravingen en ophogingen)
omgevingsrisico's (stort)
omslaan - hulp/hijsmaterieel (zie item 5)
onbevoegd bedienen (stortmachines)
onderaannemers (contractors)
onderbelasting (m.b.t. fysieke belasting)
onderkoeling (bij duikwerkzaamheden) N.B. zie onder laatste item van duikerziekten
ondernemingsraad
Onderzoeksraad voor veiligheid
ongevallen
ongevalmelding, zeevaart
ongevalregistratie
ongevalregistratie, VCA
ongevalregistratie, zeevaart
onrechtmatige daad
ontgravingen "in den droge"
ontmeren
ontruimingsplannen I
ontruimingsplannen II
ontstekingsbron
ontvlambare stoffen - zie onder kopje “Ontvlambare stoffen
ontwerpplannen voor project en RI&E
ontzilten van opgezogen materiaal
onverwachte bewegingen (m.b.t. materieel)
onweer (blikseminslag)
onweer (stort)
oogbescherming
openbaar ministerie
ophogingen "in den droge"
oprijdbrug - bunker en transportbakken (zie item 5)
opslag (gas algemeen)
opslag (gascilinders/flessen)
opslag (gevaarlijke stoffen)
opslag van goederen (buiten niet overdekt)
opslagtanks (overvullen)
opsporing strafbaar feit
opstarten en stoppen boosters (zie item 3)
optische straling
orde en netheid
over de zuigkop varen - sleephoppers (zie item 2)
overbelading -transportbakken (zie item 4)
overbelasting (m.b.t. fysieke belasting)
overbelasting (stortmaterieel)
overbelasting van dekken - bunker- en transportbakken (zie item 3)
overboord slaan - dijvend hulp/hijsmaterieel (zie item 3)
overbruggen van beveiligingen
overlegrecht OR
overlegregeling (arbeidstijden)
overspannen
overstappen
overstapplaats/steigers
overstressed
overtreding
overwerken (arbeidstijden)


P-Q

R

S

safety management system SMS
Samenwerking meerdere werkgevers
SAR
SARS
schadelijk geluid
schadelijke stoffen - specifieke stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid
scheepvaartinspectie (IVW-DS)
schepelingenbesluit
schepenbesluit
schepenwet
schrappen (casco)
schuim (blusstof) - zie onder kopje “Schuim”
schuren (casco)
seksuele intimidatie
shovels (laadschoppen/wheelloaders)
slecht weer (zie item 1)
sleep en ankerdraden
sleephopperzuigers
slepen
sleuven en putten
slijpmachines
snijbranden
Solas
springwerkzaamheden (explosieven)
spudstroppen (zie item 4)
staaldraadstroppen
staaldraadtrekkers of pomptakels
staan
staatsietrap
staatsrecht
stabiliteit - beunschepen (zie item 4)
standaardisatie
start-werkoverleg
start-werkoverleg - zie onder kopje “Kick off meeting”
statische belasting (m.b.t. fysieke belasting)
statische elektriciteit
STCW
steekhopperzuigers
steen(natuur) - verwerken in project
steenstorters
steenzetten
steigers en stellingen
steigers voor het overstappen
STEK
stelling
stof (werken in omgeving met)
stort ("in den droge")
stort ("in den natte")
stortkisten
stortleidingen
stortmaterieel
stortmedewerkers (inzet van lokale werkkrachten)
stortverlichting
strafbaar
strafrecht
stralingen
stress in de arbeidssituatie
stroming (zuig/laad/loslocaties en wingebieden)
stroppen (onderdeel van hijs- en hefgereedschap)
struikelen
struikelen over draden - bunker- en transportbakken (zie item 8)
stuurrad-markering (arbeidsmiddelen met stuurrad-markering)
survey
surveyboten
SWL
systeemcertificatie


T-U

V

V&G-coördinator
V&G plannen
vaarbewijs, binnenvaart
vaartijden (Binnenvaart) (zie hoofdstuk 5)
vakbekwaam persoon, elektr. werk
valbeveiliging
valgevaar
vallen in het water
vallen in vloer- of dekopeningen
vallen van hoogte
vallen van hoogte bij reparaties
vallen van vloeren of dekken
vangnetten
varen onder invloed
VCA VGM Checklist Aannemers
VCA* en VCA**
VCA-baggerindustrie
VCA-landen
veilige spanning
veiligheid, definitie
veiligheidsbewustzijn (trainingen) - zie onder kopje “Maatregelen - bedrijfsniveau”
veiligheidsbijeenkomsten (I)
veiligheidsbijeenkomsten (II)
veiligheidsinformatie
veiligheidscommissie
veiligheidsnetten
veiligheidspaspoort
veiligheidsplannen I
veiligheidsplannen II
veiligheidssignalering
Veiligheidssignalisatie
verantwoordelijkheid
verdiepende RI&E
verificatie certificatie
verificatiepunten VCA
verkeersintensiteit scheepvaart
verlichting (stort)
verlichting type arbeid
verontreinigde bodem (deel wetgeving)
verontreinigingen in de bodem
verontreinigingen in de waterbodem
verstappen bij oeverwerk
verstoppingen in zinkerleidingen
verstrekkingsplicht pbm’s
verticale drainagemachines
verticale drainagemachines (draadbreuk)
verticale drainagemachines (kantelgevaar)
vervoer en opslag explosieven
verzakken van machines (af/ontgravingen)
verzuimbegeleiding
verzuimbeleid
VGM projectplannen
vluchtige organische stoffen
voedsel, hygiëne
voetbescherming
voldoende onderricht persoon elektr. werk
voorlichting (continue)
voorlichting en onderricht (werknemers)
voorlichting en onderricht (wetgeving)
vreemde voorwerpen in de waterbodem


W-X

Y-Z

waterbouw/trefwoorden_index.txt · Laatst gewijzigd: 2016/11/27 10:50 door henk